Ohlédnutí za rokem 2022

Hlavní aktivity spolku v roce 2022 se týkaly výstavby viladomů Roudnická a vyjádření k záměrům kácení stromů. V průběhu výstavby jsme se několikrát obraceli na odbor dopravy MČ P8 i Městskou policii v souvislosti se zřízením staveništního vjezdu a vedením staveništní dopravy. 

Dále byl spolek informován o dvou záměrech kácení dřevin. V případě Ďáblického hřbitova, kde  jsme měli konkrétní připomínky k záměru pokácet velké množství zeleně z důvodu zřízení nového pohřebiště, bylo řízení přerušeno.  

Ve druhém případě – záměru pokácet tři břízy u objektu Česákova 424/6 – jsme podali námitky současně s návrhem na řešení, které by vyloučilo nutnost břízy pokácet. Protože odbor životního prostředí k našim námitkám nepřihlédl, podali jsme odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy. 

V závěru roku jsme zaregistrovali, že  6. prosince 2022 nové zastupitelstvo MČ Prahy 8 schválilo mimo jiné žádost o svěření pozemku p.č.533/5 k. ú. Střížkov v Praze 8 ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 8. 

Jde o pozemek, na který by po dotažení změny územního plánu pak mohla být převedena těžká technika z dosavadního areálu firmy IPODEC – Čisté město v ulici Burešova.

Obavy obyvatel sídliště Střížkov v souvislosti s výstavbou viladomů Roudnická se potvrdily

Mezi námitkami, které vyjádřili obyvatelé sídliště v řízení o povolení výstavby viladomů Roudnická, byla velmi často obava, že intenzivní provoz nákladních automobilů a těžké techniky značně zatíží provoz na ulici Bešťákova, jediné komunikaci na sídliště. Upozorňovali i na bezpečnostní rizika a požadovali, aby investor vybudoval příjezdovou komunikaci na staveniště z ulice K Zahradnictví. Stavební úřad však těmto námitkám nevyhověl s odvoláním na stanoviska odboru dopravy ÚMČ Prahy 8, Policie ČR a dalších dotčených orgánů.

Bohužel realita dala poměrně brzy od zahájení stavby zapravdu obavám obyvatel sídliště. Vlivem těžké nákladní dopravy ze stavby došlo v bezprostřední blízkosti křížení s tramvajovou tratí k propadu vozovky a vytvoření obrovské dutiny.

Stav 11. srpna 2021

Naštěstí nedošlo k žádné nehodě, ale kde je záruka, že se podobná situace, spojená třeba se zablokováním příjezdu na sídliště, nebude opakovat? Výtluků, které by se mohly změnit v hrozivé díry, je na komunikaci Bešťákova více.

Ohlédnutí za rokem 2020

Pandemie COVID-19 v minulém roce ovlivnila činnost spolku přinejmenším v tom, že jsme se nesešli všichni osobně. Nicméně rok 2020 přinesl řadu událostí, které nás přiměly na ně reagovat. Připomněli jsme si je na členské schůzi, která proběhla 30. června 2021 (viz výroční zprávu v příloze).

Protože místopředseda spolku Petr Girsa rezignoval na funkci a ukončil členství ve spolku, zvolili jsme nový výbor ve složení Jaroslav Winter (předseda), Jana Haluzová (místopředsedkyně) a Růžena Šináglová.

Řady spolku rozšířil nový člen – Jakub Ručka. Celkem má spolek nyní 8 členů – jsou to Jana Haluzová, Lenka Karasová, Markéta Kvapilová, Růžena Šináglová, Aleš Pivoda, Jakub Ručka, Antonín Sysel a Jaroslav Winter.

Co nového ohledně přesunu Ipodecu

Naposledy jsme o aktivitách směřujících k přemístění areálu společnosti IPODEC – Čisté město informovali 10. srpna 2020 v příspěvku Přesun Ipodecu: Ve hře jsou tři varianty. Zda došlo k nějakému posunu, na to jsme se zeptali ředitele ing. Karla Vančury.

„Pokud se podaří podepsat kupní smlouvu letos (je to pravděpodobné), pak by (v závislosti na délce povolovacího procesu demolice současné zástavby pozemku, výstavby nové technické základny na tomto novém pozemku a získání souhlasu s provozem nového areálu) zhruba okolo poloviny roku 2024 zůstala v Bešťákově ulici technika na ruční úklid komunikací, svoz košů na odpadky, dílna pro provádění běžné údržby a administrativa firmy.

Pokračují i jednání o využití pozemku „Doprastav“ přiléhajícímu k Roudnické ulici. Zde ovšem očekávám podstatně delší proces schvalování návrhu na změnu územního plánu v rámci hl. m., proto se orientujeme na pořízení vlastního pozemku mimo Prahu 8.“

K naší připomínce, že po vykácení porostu kvůli chystané výstavbě viladomů si obyvatelé z Roudnické stěžují na značný hluk z v noci vyjíždějících vozů, který dříve díky zeleni tolik nevnímali, ředitel Vančura uvedl:

„Hladinu nočního hluku jsme v letošní zimní sezóně snížili díky přesunu třetiny velkých vozidel na zimní údržbu komunikací mimo Bešťákovu ulici. Vzhledem k průměrné zimní sezóně však nemusel být tento jev tak viditelný, po několika letech „nezimy“ bylo letos výjezdů na zimní údržbu komunikací více.

Zaměstnancům znovu připomenu maximální ohleduplnost při parkování vozidel v noční směně, omlouvám se za komplikace.“

Česká inspekce životního prostředí zahájila šetření s firmou Pavel Gardavský

Obrátili se na nás obyvatelé sídliště, že firma Pavel Gardavský opět začala svážet a třídit stavební odpad, takže se zvýšila prašnost na sídlišti. Podali jsme proto podnět na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, podnět k prošetření této podle našeho názoru nepovolené činnosti. Inspekce provedla neohlášenou kontrolu a poté zahájila přestupkové řízení.

Z odpovědi ČIŽP uvádíme:

Při kontrole byly zjištěny tyto skutečnosti:

V areálu společnosti Pavel Gardavský, IČ: 12619418 na pozemcích parc. č 527/99 a 527/7 k.ú. Střížkov, Praha 8 je provozována drtička dřevní hmoty, která dle platné legislativy o ochraně ovzduší, spadá mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Dále bylo při kontrole zjištěno, že tento vyjmenovaný zdroj není povolen příslušným orgánem ochrany ovzduší – Magistrát hlavního města Prahy.

Inspekce tedy po provedené kontrole konstatuje, že provozovatel výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší porušil povinnosti stanovené platnou legislativou a bude s ním zahájeno přestupkové řízení.

DCIM\101MEDIA\DJI_0794.JPG
DCIM\101MEDIA\DJI_0908.JPG

Viladomy Roudnická. Bydlení v zeleni a klidu?

V klidné části Prahy a obklopen zelení. Tak inzeruje developer Central Group svůj projekt Viladomy Roudnická. Byty, jejichž ceny začínají na 4,3 milionu za 1+kk, přitom vyrostou přímo v sousedství areálu firmy Ipodec. Noví majitelé budou trpět stejnými problémy jako současní obyvatelé sídliště – hluk a exhalace. Túrování motorů těžké techniky spojené s hlasitou konverzací zaměstnanců Ipodecu v půl šesté ráno každý den  – to je bohužel věc obyvatelům přilehlých domů důvěrně známá. V létě je problém spát u otevřeného okna, v zimě si pak zase »užíváme« celonočního provozu sypačů.  

Na stránkách Central Group si také můžete přečíst, že projekt »navazuje na pásmo nezastavitelné zeleně«. Mohlo by se tedy zdát, že vedle pěti naplánovaných domů projektu Viladomy Roudnická se už nebude nic stavět. To je ale omyl. Podle katastru nemovitostí patří sousední pozemek stejnému developerovi a na plánku zveřejněném na stránkách Centra Group už je naznačená »budoucí výstavba«. O co půjde, není zatím jasné. 

Nelze popřít, že naše sídliště skutečně oplývá řadou kvalit. Patří mezi ně dobrá dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Zájemci o nové bydlení by ale měli být pravdivě informováni i o problémech, které se tu dlouhodobě a zatím jen s částečnými úspěchy řeší.

Kristýna Beránková

Stavební úřad povolil stavbu viladomů Roudnická

Jistě jste už zaznamenali kácení zeleně na pozemcích v sousedství areálu IPODEC – Čisté město. Neklamné znamení, že Odbor územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8 stavbu nazvanou Bytový dům Roudnická povolil. V rámci společného řízení o žádosti o vydání společného povolení obdržel 17 podání s námitkami obyvatel sídliště Střížkov 8. Týkaly se zejména požadavku vybudovat krátkou provizorní komunikaci, která by spojovala ulici K Zahradnictví se staveništěm a odvedla by tak nákladní automobily z ulice Bešťákova, dále množství parkovacích míst či zhoršení životního prostředí. Jak se stavební úřad s námitkami vypořádal, to si můžete přečíst v přiloženém rozhodnutí.

Hlavní námitky obyvatel sídliště stavební úřad neakceptoval. Přesto však nemusí obyvatelé zcela rezignovat. Mohou si všímat, jak investor respektuje požadavky, s jejichž plněním spojil povolení o stavbě. Například při provádění stavby :

  • Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.
  • Při odvozu prašného materiálu bude použito plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.
  • Mezideponie prašného materiálu bude plachtována a kropena tak, aby jejich povrch nevysychal.
  • Budou použity mechanizmy a zařízení, která splňují nejlepší emisní úrovně (EURO 4 a vyšší).
  • Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště bude prováděno odstranění bláta z pneumatik a podběhů a v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Je možné podat připomínky ke stavbě bytového domu Roudnická

Odbor územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8 zahájil společné řízení o žádosti o vydání společného povolení na stavbu nazvanou Bytový dům Roudnická. Jde o bytový dům rozdělený na pět oddělených čtyřpodlažních objektů, který chce Central Group postavit na pozemcích v sousedství areálu IPODEC – Čisté město. Účastníci řízení, kterými jsou i vlastníci sousedících pozemků, mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, a to do 30. září 2020. Konkrétně jde o vlastníky z objektů Česákova 6, Černého 2 a Roudnická 2, 4 , 6 , 8 a 12.

Objekt je podsklepen v celém rozsahu jedním podzemním podlažím s využitím pro garáže, sklepy a technické prostory. Celkový počet parkovacích stání v garážích je 94, z toho je navrženo 5 parkovacích stání pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů k rozhodnutí na Úřadu městské části Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby v úředních dnech, tj. pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin (v jiném termínu pouze po předchozí domluvě s příslušným referentem – tel. 222 805 719).

Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém oznámení o zahájení řízení.

Přesun Ipodecu: Ve hře jsou tři varianty

Od poslední informace týkající se možností přemístění areálu společnosti IPODEC – Čisté město mimo sídliště, kterou přineslo listopadové číslo časopisu Osmička, uplynulo více než půl roku, proto jsme požádali o schůzku ředitele Ipodecu ing. Karla Vančuru. Zúčastnili se jí 31.7.2020 za spolek paní Jana Haluzová a předseda spolku Jaroslav Winter.

Podle ing. Vančury se proces přesunu areálu na pozemek č. 533/5, který využívá Doprastav, poměrně vleče, ještě nebyla ani schválena změna územního plánu. Vzhledem k tomu, že tato varianta vypadá na řadu let a nelze ji přímo ovlivnit (neboť klíčovými hráči jsou majitelé pozemků a hlavní město Praha), hledá IPODEC pozemky také jinde. 

V tuto chvíli jedná o koupi jiného pozemku mimo území městské části Praha 8. Tuto lokalitu s odvoláním na ostrý konkurenční boj neprozradil. Pokud by vše dobře dopadlo, mohla by se tam těžká technika z areálu v Bešťákově ulici přesunout do dvou až tří let. 

Lehký, nerušící provoz a kanceláře by chtěli udržet zde na Střížkově. Tím by se pro nás eliminovalo případné riziko nastěhování jiného, ještě hlučnějšího provozu. 

Kdyby jednání o novém pozemku nedopadla dobře, bude IPODEC nadále pokračovat v usilování o přesun na pozemek č. 533/5 a podle ing. Vančury by se v takovém případě obnovila jednání o vybudování zadního výjezdu směrem k zahradnictví. 

Spustili jsme novou podobu webu

Po deseti letech se dočkal náš web zásadní změny. Z technických důvodů bylo třeba jej převést na jiný server a toho jsme využili i k přechodu na modernější redakční systém. Ze starého webu jsme přesunuli všechny příspěvky a z dokumentů ty nejdůležitější, na které byly v příspěvcích odkazy.

Při té příležitosti moc děkujeme panu Janu Mazánkovi, dřívějšímu předsedovi našeho spolku, na jehož serveru jsme měli web celou dobu umístěn. I když se před několika lety odstěhoval na druhý konec Prahy a přestal být členem spolku, podpoří nás webhostingem na novém seerveru i do budoucna.

A pro připomenutí jak vypadal dřívější web.