Radnice tlačí na přesun Ipodecu mimo obytnou zónu

Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu společnosti Ipodec z jejího nynějšího sídla v Bešťákově ulici na konec ulice K Zahradnictví.

Vedení radnice Prahy 8 v minulých dnech podalo návrh na změnu územního plánu v oblasti ulice K Zahradnictví a intenzivně jedná o směně části pozemků se současným majitelem. Tato změna by v budoucnu již neměla nijak snižovat komfort bydlení lidí v okolních bytových domech. Nové místo je zcela na druhé straně a mimo obytnou zónu Střížkova.

Celý proces po mnoha letech odstartovalo oddělení urbanistického rozvoje na žádost místostarosty Jiřího Vítka (Patrioti), který společně s radním Tomášem Hřebíkem (TOP 09 + STAN) jedná s hlavním městem Prahou, majitelem pozemku a společností Ipodec o co nejrychlejším procesu přesunu.

Ke směně se ještě musí vyjádřit výbor pro územní rozvoj a samozřejmě i zastupitelstvo hlavního města. Rada MČ Prahy 8 tento záměr schválila jednomyslně a na zářijovém zasedání zastupitelé osmé městské části zmíněný krok podpořili nadpoloviční většinou.

Tolik článek v Osmičce. S radním Jiřím Vítkem jsme měli několik jednání a těší nás, že si toto téma vzal za své a po letech tak vysvitla reálná naděje, že mnohaleté úsilí našeho spolku nevyjde naprázdno.

Metropolitní plán Prahy počítá se sběrným dvorem Střížkov

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před lety definitivně ubránili, z nedávno zveřejněného návrhu Metropolitního plánu Prahy vyplývá, že by tomu tak nemuselo být.

Plocha 413/506/2429 (pozemek mezi Bešťákovou a Roudnickou) je v něm uvedena jako rozvojová plocha produkční IPODEC s návrhem sběrného dvora Střížkov. Proto se náš Spolek Střížkov 8 – Náš domov snaží prosadit změnu. Získali jsme již podporu zastupitelů městské části Praha 8 z Klubu Osmička žije a Klubu Strany zelených.

Od 27. června 2018 po dobu 30 dnů bude možné podávat připomínky k návrhu Metropolitního plánu Prahy. Náš spolek samozřejmě této možnosti využije. Připomínky však může podat každý občan.

Vyznat se v Metropolitním plánu není jednoduché. Naštěstí Arnika zpracovala návod, jak postupovat. Nachází se na https://zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/jak-napsat-a-podat-pripominky

O zónách placeného stání

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Petrusem. Hlavním bodem jednání bylo zavedení či nezavedení zón placeného stání na našem sídlišti. Informovali jsme starostu o výsledcích našeho sledování obsazenosti jednotlivých parkovišť poté, co bylo zavedeno placené parkoviště podél kolejí v Ďáblické ulici.

Zeptali jsme se starosty, kdy má v úmyslu rozhodnout o zavedení zón, z jakých podkladů bude vycházet a zda bude umožněna diskuse jeho rozhodnutí  s obyvateli.

Starosta by chtěl uzavřít záležitost na přelomu října a listopadu. Reálné spuštění zón vidí na leden 2018.

V průběhu října hodlá nechat prověřit (několikrát) obsazenost parkovišť pracovníky úřadu, což prý již několikrát proběhlo. Navrhli jsme, že i ze strany spolku bude prováděn další monitoring, s jehož výsledky ho seznámíme, starosta souhlasil.

Jako diskusi zřejmě považuje současné ohlasy ze sídliště (údajně dostal již cca 100 žádostí o zavedení zón, podobně registruje i petici o nezavedení zón). Na konci vyhodnocovaného období se rozhodne a nepočítá pak s nějakým dalším jednáním se spolkem nebo občany.

K rozhodování jsou stále 3 varianty: žádné zóny, všude zóny a rozdělení sídliště na dvě části. K té poslední variantě jsme argumentovali velkým převisem volných míst v oblasti Roudnická a zejména Černého-východ.

Ohlédnutí za rokem 2016

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 – Náš domov za rok 2016. Konstatovala, že v minulém roce spolek pokračoval zejména v úsilí zabránit rozšíření areálu IPODEC – Čisté město, případně iniciovat jeho přesun do jiné lokality. Kromě toho ragoval spolek i na některé aktuální události.

Ohledně IPODECu jsme v průběhu roku 2016 jednali postupně s členem dozorčí rady IPODECu Štěpánem Klimešem, zastupitelem za zelené v Praze 8, dále se zástupcem starosty Radomírem Nepilem, starostou Romanem Petrusem a zastupitelem a předsedou Komise pro životní prostředí Vítem Cézou. Nejdůležitějším výstupem z těchto jednání je opakovaný příslib, že MČ Praha 8 v žádném případě neposkytne IPODECu pozemek na rozšíření areálu. Jednání s vlastníky pozemku dosud užívaným Doprastavem, na který by bylo možné přemístit IPODEC, ale nebyla úspěšná.

V červnu 2016 jsme se pokusili vznést námitky proti záměru vybudovat rychlé občerstvení na pozemku mezi komunikacemi na úrovni zastávky autobusů Třebenická, neboť záměr je v rozporu s územním plánem, který na dané lokalitě neumožňuje stavět jakékoliv budovy. Bohužel stavební úřad využil legální možnosti informovat náš spolek o zahájení územního řízení nikoliv písemně, ale veřejnou vyhláškou (obeslal jen povinných 30 účastníků řízení), a my jsme na toto zveřejnění přišli o několik dnů později než byl termín, který by nám zaručil možnost stát se účastníkem řízení. (V červnu 2017 však Magistrát hl. m. Prahy vyhověl naší žádosti a zahájil přezkumné řízení).

Z dalších aktivit stojí za zmínku účast zástupce spolku na veřejném projednání 1. části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ PRaha 8, které proběhlo v únoru 2016 v KD Ládví.

Další člen našeho spolku byl aktivní v Komisi pro životní prostředí Rady MČ Praha 8. Avšak aktivní pro někoho zřejmě až nepříjemně, neboť zástupce starosty Matěj Fichtner jej bez udání důvodu z komise odvolal.

Ohlédnutí za rokem 2016

V roce 2016 pokračoval spolek zejména v úsilí zabránit rozšíření areálu IPODEC – Čisté město, případně iniciovat jeho přesun do jiné lokality. Kromě toho reagoval spolek i na některé aktuální události. 

Díky členství Antonína Sysla v komisi pro životní prostředí Rady MČ Praha 8 jsme se začátkem roku 2016 dozvěděli o záměru zřídit na sídlišti Střížkov podzemní kontejnery. Shodli jsme se na tom, že jejich umístění v naší lokalitě není vhodné a pan Sysel náš názor tlumočil členům komise. Od tohoto záměru poté bylo upuštěno. A. Sysel byl v komisi aktivní i v dalších případech.

V únoru se Aleš Pivoda zúčastnil veřejného projednání 1. části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8, které proběhlo v KD Ládví. 

Ohledně IPODECu jednal Jaroslav Winter během roku postupně s členem dozorčí rady IPODECu Štěpánem Klimešem, zastupitelem za zelené v Praze 8, dále se zástupcem starosty Radomírem Nepilem, starostou Romanem Petrusem a zastupitelem Vítem Cézou.  Nejdůležitějším výstupem z těchto jednání je opakovaný příslib, že MČ Praha 8 v žádném případě neposkytne IPODECu pozemek na rozšíření areálu. Jednání s vlastníky pozemku dosud užívaným Doprastavem, na který by bylo možné přemístit IPODEC, ale nebyla úspěšná. 

V červnu jsme se pokusili vznést námitky proti záměru vybudovat rychlé občerstvení na pozemku mezi komunikacemi na úrovni zastávky autobusů Třebenická, neboť záměr je v rozporu s územním plánem, který na dané lokalitě neumožňuje stavět jakékoliv budovy. Bohužel stavební úřad využil legální možnosti informovat náš spolek o zahájení územního řízení nikoliv písemně, ale veřejnou vyhláškou (obeslal jen povinných 30 účastníků řízení), a my jsme na toto zveřejnění přišli o několik dnů později než byl termín, který by nám zaručil možnost stát se účastníkem řízení. 

Když v srpnu stavební úřad v územním řízení záměr schválil, A. Sysel požádal vedení komise pro životní prostředí, aby se komise tímto případem zabývala. Den před zasedáním komise však sekretářka zástupce starosty Matěje Fichtnera A. Syslovi oznámila, že byl z komise odvolán. Na nejbližším jednání zastupitelstva v prosinci proto vystoupil A. Sysel s dotazem na důvod odvolání, ale ten mu nebyl nijak vysvětlen, kromě toho na další dotazy M. Fichtner odpověděl nepravdivě. 

Měníme Prahu 8 – nový projekt MČ Praha 8

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! – vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je na setkání, která se uskuteční postupně na sedmi místech. Pro obyvatele našeho sídliště je nejbliže Kulturní dům Ládví, kam je možné přijít v pondělí 19. října 2018 mezi 17. a 19. hodinou.

Přítomni budou představitelé městské části a zástupci odborů Úřadu MČ Praha 8. Podněty občanů budou využity pro tvorbu Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8.

Komu se termín nehodí, může podat svůj podnět elektronicky zde. Zároveň se můžete zapojit do sociologického průzkumu tím, že vyplníte dotazníky určené pro veřejnost a pro podnikatele, které jsou přístupné zde.

Magistrát dal za pravdu našemu odvolání

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozovna údržby veřejné zeleně na pozemku parc. č. 527/99 v k.ú. Střížkov v ulici K Zahradnictví a vrátil věc k novému projednání. Stalo se tak na základě odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8, které jsme podali 24.10.2014.

Odvolací orgán dal za pravdu našim námitkám, vytkl odboru výstavby ÚMČ Praha 8 řadu chyb, které nelze odstranit v odvolacím řízení, a proto vrátil věc k novému projednání.

V novém řízení musí žadatelé Milada Gardavská a Pavel Gardavský  prokázat splnění podmínek stanovených v ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona (mj. že stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování). Dále musí projektová dokumentace obsahovat stavební výkresy všech staveb a jejich účel užívání, co bude konkrétně předmětem manipulace a co bude konkrétně skladem na skladových plochách – tomu musí odpovídat druh zpevnění ploch a odpovídající řešení odtokových poměrů.

Za nedostatečné pokládá odvolací správní orgán prokázání výjimečně přípustného funkční využití  pro dodatečné povolení stavby. Dále musí žadatelé upřesnit žádost o skutečnosti, které směřují do oblasti nakládání s odpady, pokud takovou činnost hodlají i nadále provádět (vyjádření orgánů na úseku odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany veřejného zdraví). Musí rovněž dodat závazné stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP, zda stavba je zdrojem znečišťování ovzduší nebo nikoliv, včetně posouzení stacionárního zdroje kotle na tuhá paliva. V novém projednání se musí stavební úřad zabývat legálností všech přípojek.

Střížkovské hlasy na třetím místě

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit zelená plocha u IPODECu třetí největší počet hlasů. Děkujeme všem obyvatelům sídliště Střížkov, kteří se ankety zúčastnili, za podporu. Více hlasů získaly pouze park Dlážděnka pod Finančním úřadem Praha 8 a okolí Čimického rybníka mezi ulicemi Lužecká a Vánková.

Nový název, stanovy i výbor spolku

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili název na „Spolek Střížkov 8 – Náš domov“, schválili nové stanovy a zvolili nový tříčlenný výbor spolku.

Předsedou se stal Jaroslav Winter, místopředsedou Petr Girsa, členkou výboru Jana Haluzová. Zároveň jsme poděkovali za úspěšné vedení naší organizace v uplynulých letech Janu Mazánkovi, který rezignoval na funkci, protože se zanedlouho stěhuje na druhý konec Prahy.