Archiv rubriky: 2010

Schůzka s radním p. Fichtnerem z TOP 09

Dne 20.12.2010 proběhla schůzka členů sdružení p.Sysla, p. Bílého a p.Pivody s radním MČ Prahy 8 za TOP 09 Matějem Fichtnerem.

Účelem schůzky bylo seznámení s naším problémem a získání podpory pro řešení. Předali jsme mu doklady, mapky, fotografie a vysvětlili historii, současný stav našeho snažení a i uvažované kroky sdružení při případné nedohodě.

Pan Fichtner nám věnoval hodinu času a přislíbil, že bude jednat v této věci s koaličním partnerem (ODS). Nic méně nás upozornil, že oblast územního plánování je koaliční dohodou určena ODS, která má v tomto rozhodující slovo.

S výsledkem tohoto  jednání  nás pan radní seznámí.

Vývoj jednání s ředitelem IPODECu ing. Vančurou

Po vzájemném dolaďování obou stran prezentujeme konečnou verzi zápisu ze schůzky konané dne 7.10.2010.

K našemu návrhu textu „společného stanoviska OS a IPODECu“, které hodláme využít při jednání s dalšími subjekty, se ing. Vančura vyjádřil takto: „Představenstvo společnosti, kterému jsem Váš návrh textu společného prohlášení předložil a které je o našich jednáních pravidelně informováno, mi uložilo vyčkat na výsledky v pracovním pořádku prováděných a s Vámi koordinovaných jednání s majiteli pozemků, poté se v případě potřeby k textu společného prohlášení vrátit, se zkušenostmi z jednání a znalostí priorit hlavního města a MČ Praha 8, spolumajitele naší firmy, v oblasti územního plánu.
Doufám že tento postup bude pro Vás akceptovatelný, nikterak není v rozporu s naším dialogem, jehož existenci představenstvo s povděkem konstatovalo.“

Dále nás ing. Vančura informoval, že vstoupí do jednání se zástupcem (p. Eliáš) majitelů pozemků, které jsme již dříve vytipovali jako vhodné pro umístění sběrného dvora, případně i IPODECu. Z tohoto důvodu navrhl další schůzku OS-IPODEC posunout na prosinec, ev. leden.

První povolební schůzka s TOP 09

Zástupce starosty Michal Šustr z TOP 09 byl prvním, kdo odpověděl na blahopřejný dopis předsedy našeho sdružení  A. Sysla představitelům stran zvolených do zastupitelstva Městské části Praha 8. Souhlasil se schůzkou, na níž jsme ho chtěli seznámit se situací kolem zamýšleného vybudování sběrného dvora odpadu a rozšíření firmy IPODEC – Čisté město v bezprostřední blízkosti sídliště.

Ke schůzce, které se za sdružení zúčastnili Antonín Sysel a Jaroslav Winter, došlo v pondělí 29. listopadu. Michal Šustr se podivil, že návrh na změnu kategorizace předmětných pozemků podala Rada MČ Praha 8 bez projednání zastupitelstvem, a na závěr schůzky přislíbil, že požádá  zastupitele za TOP 09 Jaroslava Antonína a Vladislava Černého, aby zařadili problematiku sběrného dvora na program jednání komise životního prostředí.

Se zastupiteli TOP 09 se daří dále komunikovat, viz dopis p. Šustrovi a dopis p. Fichtnerovi.

Josef Nosek ve dvojí funkci


Dosavadní starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek zůstává starostou i po volbách.  Možná ještě závažnější pro nás je skutečnost, že se stal také radním hlavního města Prahy zodpovědným za územní plánování.

Předseda našeho občanského sdružení Antonín Sysel nicméně Josefu Noskovi, který dosud patřil k nejaktivnějším zastáncům rozšíření firmy IPODEC a zřízení sběrného dvora v těsném sousedství našich domů,  poblahopřál ke zvolení do obou funkcí a připomněl mu jeho slib, že po volbách předloží nově vznikajícím orgánům Městské části Praha 8 naši žádost o vytvoření komise k problematice společnosti IPODEC a sběrného dvora.

Stojí za připomenutí, že před volbami se Josef Nosek distancoval od starého vedení ODS na pražské radnici a radním se stal coby nová tvář ODS. Rádi bychom věřili, že i na naše oprávněné požadavky začne reagovat nově, jinak než dosud.

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8

Zasedání  se se koná v úterý 16. listopadu 2010 od 14.00 hodin ve velkém sále „bílého domu“ v Praze 8 – Libni, U Meteoru 6.

Je pravděpodobné, že se na zasedání pokusí zástupce strany zelených ve svém příspěvku zmínit i „naši“ problematiku sběrného dvora na Střížkově.

Bližší informace o zasedání naleznete na

http://www.praha8.cz/%281xklpp55z50via55tgxw1b45%29/default.aspx?id=27828&ido=490&sh=1423562840

Byl jsem ve Voctářově ulici…

Svoji návštěvu sběrného dvora a co by nás čekalo po jeho přesunutí do našeho sídliště, jak plánují  vedení radnice Prahy 8 a firmy IPODEC – Čisté město,  popisuje Mgr. Aleš Pivoda, člen výboru našeho občanského sdružení.

Nechci zdržovat dlouhými litaniemi, a tak to vezmu zkrátka. Bylo zapotřebí zbavit se dvou doslouživších monitorů od PC, a tak jsem v pátek 29. října vyrazil do Voctářovy ulice. Dojel jsem tam po deváté hodině dopolední a během pěti minut, které jsem potřeboval na zajetí pod příslušnou rampu a vyložení monitorů na hromadu, jsem tam zaznamenal celkem pět vozidel, která tam přivezla nejrůznější odpad. To moje bylo šesté. Doslova mě to vyděsilo: Teoreticky to vychází v průměru na víc než jedno auto na minutu!

Možná jsem se trefil do nějaké mimořádné situace, možná ale ne. Každopádně, těch pět minut mě razantně utvrdilo v přesvědčení, že prostě nesmíme dopustit, aby tady, přímo v našem sídlišti, sběrný dvůr vznikl.

Vážení spoluobčané, sousedé! Ať si představitelé radnice Prahy 8 i firmy IPODEC tvrdí, co tvrdí, z našeho dosud ještě stále příjemného sídlišťátka by se skutečně stala zóna hluku, smogu, prachu, neúnosného provozu motorových vozidel a pohybu různých cizích lidí. A notabene zóna, kde by rapidně poklesla cena našich bytů, které jsme si od Městské části Praha 8 kupovali v naději, že jsme tu našli skutečný domov.

Nikdo z nás tehdy nemohl tušit, že se námi, občany Prahy 8, zvolená předchozí politická reprezentace městské části bez vědomí a souhlasu nás, voličů, rozhodne udělat z našeho domova smetiště.

Sběrnému dvoru, pokud by byl umístěn v budoucnu v podobné lokalitě, jako je ten ve Voctářově ulici (odlehlý kout daleko od zástavby a od obytných domů), říkám jednoznačně ano.

Sběrnému dvoru, pokud by měl být umístěn přímo v našem sídlišti, říkám nekompromisně ne a toto stanovisko budu jako člen výboru občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov hájit a prosazovat.

Takto bychom to měli jakožto občanské sdružení prezentovat i všem nově zvoleným zastupitelům, až opět dojde na jednání o umístění sběrného dvora.

PS: Už jste také, jako naše rodina, přispěli na konto našeho občanského sdružení, které hájí také Vaše zájmy? Pokud ano, díky Vám. A pokud ne – přečtěte si prosím znovu předchozí řádky a popřemýšlejte…

Aleš Pivoda

Odpověď starosty Noska

Po čtyřech měsících, několika urgeních a stížnosti konečně odpověděl starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek na podnět našeho občanského sdružení. V dopise předsedovi Antonínu Syslovi ze 13. října píše:
Vážený pane Sysle,
k Vaší žádosti o zřízení komise Rady Městské části Praha 8 k problematice společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s. a sběrného dvora, a následnému podání označeném jako „STÍŽNOST NA NEZODPOVĚZENÍ NA DOPIS“ Vám sděluji, že zřizování komisí Rady Městské části Praha 8 je v působnosti Rady Městské části Praha 8. V rámci úvah o možném vzniku Vámi navrhované komise byla zvažována i možnost, zda Vaši problematiku nezařadit do náplně činnosti pod některou ze stávajících komisí rady. Nicméně s ohledem na končící funkční období orgánů Mětské části Praha 8 bude zapotřebí uvedenou problematiku odložit na dobu po komunálních volbách v letošním roce. Váš požadavek bude následně nově vznikajícícm orgánům Městské části Praha 8 postoupení k projednání.

S pozdravem

Josef Nosek
starosta Mětské části Praha 8

Propagační cyklojízda kandidátů Strany zelených

Předseda našeho sdružení Antonín Sysel, který je kandidátem za Stranu zelených do komunálních voleb, se zúčastnil 11. října propagační cyklojízdy kandidátů SZ po našem sídlišti. Seznámil účastníky na místě s problematikou Ipodecu, sběrného dvora a pozemku zatím určeného pro nakládání s odpady.

Kandidáti byli též informováni o jednáních s ředitelem Ipodecu ing. Vančurou a viděli i všechny pozemky, včetně těch, které navrhlo sdružení pro sběrný dvůr a potřeby Ipodecu. Účastníci přislíbili plnou podporu našemu snažení.

Schůzka s ředitelem firmy IPODEC proběhla v konstruktivním duchu

Ve čtvrtek 7. října se konala další (pátá) schůzka členů našeho sdružení s ředitelem  společnosti IPODEC Ing. Karlem Vančurou. Účastnili se členové našeho sdružení Antonín Sysel , Mgr. Aleš Pivoda, Petr Bílý , RNDr. Jan Polecha a rovněž zastupitelé MČ Praha 8 MgA. Petr Vilgus a Ing. Cyril Čapka.

Schůzka proběhla v konstruktivním duchu. Pro občany Střížkova 8 je jistě pozitivní informací zpráva, že sběrný dvůr ve Voctářově ulici bude v provozu minimálně ještě v příštím roce 2011, takže nám bezprostředně nehrozí jeho zřízení u nás na sídlišti.

Všichni účastníci schůzky se shodli na tom, že je nezbytné počkat na výsledky nadcházejících komunálních voleb a na novou politickou reprezentaci hlavního města Prahy i MČ Prahy 8, s nimiž pak bude možné jednat o dalších  krocích.

Pan ředitel znovu potvrdil, že možnost přestěhování firmy IPODEC do jiné lokality není vyloučena, pokud by se našly vhodné pozemky. Ty se ale zatím najít nepodařilo.

Uvedl také, že ještě nebyl vybrán projektant za účelem vypracování návrhu na rozšíření areálu firmy. Až se tak stane, bude naše o. s. ještě před zahájením stavebního řízení přizváno, aby se k záměrům firmy IPODEC vyjádřilo.

Pan ředitel nám předal kompletní složku hlukové studie okolí IPODECU.

Zástupci o. s. na schůzce znovu zopakovali, že dlouhodobým cílem je pro nás přestěhování firmy IPODEC jinam, aby to bylo výhodné jak pro občany Střížkova 8, tak i pro firmu.

Ze schůzky vznikne společný zápis, který bude nejprve koncipovat pan ředitel IPODECU. Jeho text bude po vzájemném upřesnění a odsouhlasení zveřejněn a použit jako základ pro jednání s MČ Prahy 8 a Magistrátem hl. m. Prahy.

O sběrném dvoru se rozhodne ve volbách

K takovému závěru nás vedou zkušenosti získané během mnohaměsíčního úsilí s cílem zabránit zřízení sběrného dvoru v naší lokalitě. Proto je nyní příhodná doba k bilancování přístupu dosavadní politické reprezentace Městské části Praha 8 k našim aktivitám. Jak jsme již několikrát konstatovali, starosta a zastupitelé za ODS na výstavbě sběrného dvora trvají a na naše podněty nereagují. Ani ze strany ČSSD nebyla naše výzva k rozpravě vyslyšena.

Bezvýhradně vstřícně se k našim zájmům postavili Zelení. I z toho důvodu se dva členové našeho Občanského sdružení rozhodli kandidovat ve volbách do městské části P8 (naleznete je na 2. a 5. místě kandidátky této strany). Od počátku činnost sdružení aktivně podporuje MgA P.Vilgus, č.2 na kandidátce Strany zelených do zastupitelstva hl.m. Prahy.

Každý z vás má jistě své osobní preference a důvody volit tu kterou stranu. Aniž bychom chtěli vaše přesvědčení  zvrátit, dovolujeme si připomenout, že výsledek nadcházejících komunálních voleb bude mít vliv mimo jiné nepochybně i na rozšíření nebo utlumení provozu IPODECu, další stavební plány v této oblasti, rozšíření možností veřejné dopravy, investice do hřišť, chodníků, zeleně a podobně. Je proto důležité, aby tento volební výsledek vzešel z vůle co největšího počtu občanů, kterým není lhostejné, jaký bude náš život v příštích čtyřech letech.