Archiv rubriky: Aktuality

Uklizeno: Díky!

Sešly se nás na dvě desítky dobrovolníků tří generací, přálo nám počasí, vyšel i odhad pytlů a pracovních rukavic. Během dvou hodin jsme z okolí pěšiny spojující ulici Bešťákova a konečnou tramvaje a z křovin kolem konečné snesli tolik rozličného odpadu, že jsme jím téměř zcela zaplnili velkoobjemný kontejner, který přistavil IPODEC – Čisté město. K tomu ještě přibyly dva pytle zaplněné z nepořádku kolem pizzerie.

Akce Ukliďme Česko, do které se 18. dubna 2015 zapojili členové našeho sdružení/spolku a další obyvatalé sídliště, splnila účel. Děkujeme všem, kteří se k nám připojili!

Ukliďme Česko: Přidáte se k nám?

V sobotu 18. dubna 2015 se zapojíme do kampaně Ukliďme Česko, když uklidíme prostor kolem konečné tramvaje a podél pěšiny spojující Bešťákovu ulici a konečnou.

Až dosud všechny naše aktivity měly defenzivní charakter, snažili jsme se zabránit zhoršování životního prostředí na sídlišti Střížkov. Dosáhli jsme při tom i dílčích úspěchů.

Veřejné projednání záměru rozšíření areálu IPODEC – Čisté město v lednu 2014 bylo díky našim kvalifikovaným námitkám přerušeno a dosud nebylo obnoveno.

– Před komunálními volbami na podzim 2014 jsme veřejně podpořili strany, jejichž zastupitelé v uplynulém období aktivně podporovali naši snahu nepřipustit rozšíření areálu IPODEC – Čisté město. Tyto strany se dostaly do vedení městské části Praha 8 a již se to projevilo novým přístupem vedení radnice.

Mimo jinéRada Městské části Praha 8 dne 9. března 2015 projednala záměr umístění zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů na parc.č. 527/7, na k.ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. K Zahradnictví) a přijala usnesení, že s tímto záměrem zásadně nesouhlasí.

– Získali jsme zastoupení v nově ustavené komisi pro životní prostředí Rady MČ Praha 8.

Kampaň Ukliďme Česko nám nyní nabízí příležitost ukázat, že umíme aktivně přispět i ke zlepšení životního prostředí, nejen se bránit jeho zhoršování.

Proto jsme se rozhodli uklidit prostor kolem pěšiny spojující Bešťákovu ulici a konečnou tramvaje a rovněž křoviny u konečné, které se začínají podobat divoké skládce.

Sejdeme se v sobotu 18. dubna v 9:00 hodin vedle areálu IPODEC – Čisté město, kde bude přistaven velkoobjemový kontejner a městská část Praha 8 pro nás zajistí pracovní rukavice a pytle na odpad.

Potěší nás, když přijdete i Vy, o to dříve budeme s úklidem hotovi. Pokud se tak rozhodnete, prosím o zprávu na adresu winter@brezen.cz .

Víte už, koho budete volit?

My víme, koho volit nebudeme! Již téměř šestileté zkušeností členů sdružení Střížkov 8 – Náš domov s politiky v Praze 8 nám daly dostatek argumentů pro to, koho v žádném případě volit nebudeme.
Současně ale víme, kdo se zajímal o problémy na sídlišti Střížkov a snažil se nám aktivně pomoci v úsilí zabránit zhoršení životního prostředí. Takže můžeme prozradit, o kom budeme uvažovat v prvé řadě, až se budeme každý jednotlivě rozhodovat, komu dát svůj hlas při nastávajících komunálních volbách.

Určitě nebudeme volit žádnou ze stran či jednotlivců z koalice v městské části  Praha 8, tedy ODS, TOP 09, Volbu pro Prahu 8 (nyní přejmenovanou na Nezávislé fórum). Být na nich (a nebýt úsilí členů sdružení a dalších aktivních obyvatel sídliště), s největší pravděpodobností bychom měli na sídlišti už dávno sběrný dvůr odpadu a areál společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO by se rozšířil na trojnásobek dnešní rozlohy.

– Na našich webových stránkách najdete shrnutí nejdůležitějších událostí, které se týkaly záměru zřidit pod našimi okny sběrný dvůr odpadu (od něho už bylo údajně upuštěno) a záměru rozšíření areálu IPODEC – Čisté město.

– Můžete si připomenout, jak radnice odmítala poskytnout informace o projektu rozšíření areálu IPODEC. Zpočátku nereagovala ani na příkaz odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, který potvrdil oprávněnost naší žádosti o informace.

– V tomto kurzu pokračoval starosta Janků i v odpovědi na dotaz občanského sdružení  na základě zákona č. 123/1998 o právu na informace o životním prostředí, když tvrdil, že MČ P8 v současné době nepřipravuje žádný projekt, týkající se pozemků sousedících s Ipodecem. Přitom o pět dnů dříve rada MČ P8 svým usnesením souhlasila s projektovou dokumentací k územnímu řízení k rozšíření areálu IPODEC – Čisté město.

– Je třeba připomenout, že v rámci zjišťovacího řízení EIA k záměru rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO nejen vedení městské části Praha 8, ale i příslušné odborné útvary záměr jednoznačně podpořily. A to navzdory nesouhlasné petici, kterou podepsalo více než 1000 obyvatel sídliště Střížkov. Naopak odbor životního prostředí Magistrátu HMP vyhověl připomínkám občanského sdružení (22stránkový dokument) a dalších 267 jednotlivých občanů  a rozhodl, že záměr „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8“ bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dospěl totiž k závěru, že na základě provedeného zjišťovacího řízení nemůže vyloučit, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo.

– Obdobný přístup jsme zaznamenali ve věci pozemků firmy Gardavský, z nichž jeden má podle územního plánu funkční využití zeleň městská a krajinná a druhý orná půda. Na nezákonné využívání pozemků ke skladování stavebního odpadu a jeho drcení a třídění, což způsobuje výrazné zvýšení prašnosti na sídlišti, jsme upozornili postupně odbor životního prostředí, stavební odbor a živnostenský odbor MČ Prahy 8, komisi pro životní prostředí rady MČ za přítomnosti starosty. Nikdo z nich však neshledal důvod se tímto porušením zákona zabývat. Do věci se musel z našeho podnětu vložit opět až magistrát.

– Důvodů, proč jsme ztratili důvěru v koalici ve vedení Prahy 8, je více, některé z nich jsou popsány i v aktuálních článcích na webu.

– Naštěstí jsme se setkali i s opačným přístupem, a to ze strany opozičních zastupitelů, zejména Petra Vilguse a Elišky Vejchodské (oba Strana zelených) a Jana Vaška a Radima Zátopka (oba ČSSD). Jeden z více důkazů jejich podpory je zdokumentován ve zprávě o jednání zastupitelstva v prosinci 2011.

– Na stranu občanů sídliště Střížkov se postavil na veřejné debatě občanů se zastupiteli 30. října 2012 také zastupitel Matěj Fichtner (tehdy nezařazený, nyní poslanec za ANO).

Naše sdružení se snažilo zachovávat vždy apolitičnost. Tentokrát však máme dost důvodů pro to, abychom jasně deklarovali, koho po zkušenostech, které jsme získali během mnohaletého úsilí nepřipustit zhoršování životního prostředí na sídlišti, volit určitě nebudeme. A abychom současně připomněli, kdo se zajímal o problémy na sídlišti a aktivně nás podporoval.

Veřejné projednání EIA přerušeno

Děkujeme všem obyvatelům sídliště a dalším příznivcům, kteří se zúčastnili dnešního veřejného projednání posudku a dokumentace záměru rozšíření areálu IPODEC – Čisté město. I jejich aktivní účast přispěla k tomu, že veřejné projednání bylo přerušeno, aby mohly být přezkoumány některé vznesené námitky (§4, odst. 4, vyhlášky MŽP 457/2001 Sb.)

I když jde zatím jen o dílčí úspěch, potvrdilo se, že se vyplatí nevzdávat nic předem a vyyžít všech zákonných možností.

Jakmile se dozvíme termín nového veřejného projednání, ihned ho zveřejníme – prosíme, přijďte.

P.S. Příznačné je, že z účasti na veřejném projednání se omluvili zástupci Městské části Praha 8, v jejíž budově se dokonce veřejné projednávání uskutečnilo. Vyhýbání se skutečnému věcnému dialogu o vhodné lokalitě pro odpadové hospodářství Prahy 8 je pro vedení Prahy 8 bohužel již typické.

Přijďte 21. ledna 2014 od 15:00 na veřejné projednávání posudku a dokumentace EIA IPODEC

Poslední možnost vyjádřit se k posouzení vlivu rozšíření IPODEC (EIA). Přijďte prosím na Veřejné projednání posudku a dokumentace vlivů záměru Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO v úterý 21. ledna 2014 od 15:00 do Velkého sálu „Bílého domu“ v úřadu MČ Praha 8 (U Meteoru 6, Praha 8)
Šiřte prosím pozvánku na veřejné projednávání EIA IPODEC (v příloze) a samozřejmě přijďte! Děkujeme!

do 20. ledna je ještě stále možno posílat písemná vyjádření k posudku.

Zveřejněn posudek k záměru Rozšíření areálu IPODEC – Čisté město

Do 20. ledna je možné zasílat odboru životního prostředí Hlavního města Prahy písemná vyjádření k posudku k záměru Rozšíření areálu IPODEC – Čisté město, který byl zveřejněn v informačním systému EIA na portálu Cenia. Naše občanské sdružení bude mít k posudku, který vypracovala ing. Kateřina Hladká, řadu připomínek.

V předcházejícím kole řízení EIA se k záměru vyjádřilo rovněž více než 40 jednotlivých občanů. Posudek obsahuje i vypořádání s jejich vyjádřeními, i oni mají nyní možnost zareagovat na posudek ing. Hladké. S obsahem posudku je možné se seznámit na stránkách CENIA www.cenia.cz/eia pod kódem PHA809.

Písemné vyjádření k posudku je třeba zaslat na adresu odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, a to do 20. ledna 2014.

Radnice Prahy 8: Zůstalo jen u slibů

Potěšila nás poměrně početná účast obyvatel sídliště Střížkov na veřejném setkání s představiteli Prahy 8, které se uskutečnilo 11. listopadu v Kulturním domě Ládví. I díky jejich aktivnímu přístup se podařilo zařadit problematiku rozšíření areálu IPODEC mezi ty body, ke kterým by se podle slibu vedení MČ Praha 8 měly sejít do konce roku 2013 pracovní skupiny a zabývat se možnostmi jejich řešení.

Účastníci setkání mohli organizátorům zanechat své mailové adresy kvůli pozvání do těchto pracovních skupin. Méně nás ovšem potěšilo, že k dnešnímu dni nikdo z nás žádné pozvání do pracovní skupiny nedostal. Zdá se tedy, že proklamace vedení radnice o snaze zlepšit komunikaci s občany byly jen slibem, který neměl žádnou hodnotu.

Veřejné setkání s představiteli Prahy 8

Zveme vás na veřejné setkání 11. listopadu v KD Ládví, které navazuje na nedávný názorový průzkum, do kterého se zapojilo více než 1500 obyvatel naší městské části. Budou na něm představeny výsledky průzkumu    a podle radního MČ Praha 8 Tomáše Slabihoudka je cílem setkání zjistit i v diskusi, jak si představujeme rozvoj městské části a co by se mělo konkrétně zlepšit v okolí našeho bydliště.

Je důležité využít této možnosti a připomenout se tváří tvář zástupcům radnice s potížemi, které naše sídliště trápí a které naše zdejší životní prostředí poškozují,  a je třeba dát osobní účastí na takovém setkání radnice s občany najevo zájem občanů o řešení zdejších problémů!

Vzhledem k podnětům místních občanů, uvedeným ve zmíněné anketě, budou bezpochyby při tomto oficiálním setkání 11.11. probírány mimo jiné i body

–         IPODEC v sídlišti Střížkov
–         Pizzeria/Herna v Bínově ulici
–         a jiné ze sídliště Střížkov.

Setkání se zúčastní i zástupci našeho sdružení, kteří vystoupí se svými připomínkami. Budeme rádi, když svou účastí i svými dalšími připomínkami boj za kvalitní životní prostředí v našem sídlišti podpoříte!! Prosíme Vás o Vaši účast!

Na základě zájmu občanů na tomto veřejném setkání (a dalších setkáních konaných v těchto dnech v dalších částech Prahy 8) se budou do konce roku 2013 na MČ Praha 8 scházet pracovní skupiny, při kterých bude radnice připravovat návrhy řešení vybraných problémů!!

Schválena výroční zpráva za rok 2012

Na výroční členské schůzi 3. října 2013 jsme schválili výroční zprávu o činnosti sdružení za rok 2012. Vlastně až po jejím sepsání jsme si naplno uvědomili, kolik času a energie nás stály veškeré aktivity, které jsme museli vyvíjet v zájmu hlavního cíle sdružení – nepřipustit zhoršování životního prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů. Výroční zprávu si můžete přečíst v příloze.

Řízení o rozšíření areálu IPODEC – Čisté město v dalším kole

V dalším kole řízení EIA se k záměru rozšíření areálu IPODEC – Čisté město vyjádřilo kromě našeho sdružení dalších nejméně 36 obyvatel sídliště, o nichž víme.

Přestože oproti zjišťovacímu řízení byly v nové dokumentaci některé nedostatky odstraněny,na mnohé připomínky nebylo reagováno  a dokumentace nadále vychází v řadě míst z neúplných či nesprávných údajů poskytnutých společností IPODEC. Naše občanské sdružení proto zpracovalo jako účastník řízení EIA 22stránkové vyjádření k dokumentaci, které najdete v příloze.

O možnosti vyjádřit se k nové dokumentaci jsme informovali také obyvatele sídliště a nabídli jsme jim, že jejich osobní vyjádření můžeme předat současně s našimi námitkami na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy. Naším prostřednictvím tak předalo ke dni 26. července 2013 svoje námitky 36 jednotlivých občanů, další poslali své připomínky samostatně.