Archiv rubriky: 2013

Radnice Prahy 8: Zůstalo jen u slibů

Potěšila nás poměrně početná účast obyvatel sídliště Střížkov na veřejném setkání s představiteli Prahy 8, které se uskutečnilo 11. listopadu v Kulturním domě Ládví. I díky jejich aktivnímu přístup se podařilo zařadit problematiku rozšíření areálu IPODEC mezi ty body, ke kterým by se podle slibu vedení MČ Praha 8 měly sejít do konce roku 2013 pracovní skupiny a zabývat se možnostmi jejich řešení.

Účastníci setkání mohli organizátorům zanechat své mailové adresy kvůli pozvání do těchto pracovních skupin. Méně nás ovšem potěšilo, že k dnešnímu dni nikdo z nás žádné pozvání do pracovní skupiny nedostal. Zdá se tedy, že proklamace vedení radnice o snaze zlepšit komunikaci s občany byly jen slibem, který neměl žádnou hodnotu.

Veřejné setkání s představiteli Prahy 8

Zveme vás na veřejné setkání 11. listopadu v KD Ládví, které navazuje na nedávný názorový průzkum, do kterého se zapojilo více než 1500 obyvatel naší městské části. Budou na něm představeny výsledky průzkumu    a podle radního MČ Praha 8 Tomáše Slabihoudka je cílem setkání zjistit i v diskusi, jak si představujeme rozvoj městské části a co by se mělo konkrétně zlepšit v okolí našeho bydliště.

Je důležité využít této možnosti a připomenout se tváří tvář zástupcům radnice s potížemi, které naše sídliště trápí a které naše zdejší životní prostředí poškozují,  a je třeba dát osobní účastí na takovém setkání radnice s občany najevo zájem občanů o řešení zdejších problémů!

Vzhledem k podnětům místních občanů, uvedeným ve zmíněné anketě, budou bezpochyby při tomto oficiálním setkání 11.11. probírány mimo jiné i body

–         IPODEC v sídlišti Střížkov
–         Pizzeria/Herna v Bínově ulici
–         a jiné ze sídliště Střížkov.

Setkání se zúčastní i zástupci našeho sdružení, kteří vystoupí se svými připomínkami. Budeme rádi, když svou účastí i svými dalšími připomínkami boj za kvalitní životní prostředí v našem sídlišti podpoříte!! Prosíme Vás o Vaši účast!

Na základě zájmu občanů na tomto veřejném setkání (a dalších setkáních konaných v těchto dnech v dalších částech Prahy 8) se budou do konce roku 2013 na MČ Praha 8 scházet pracovní skupiny, při kterých bude radnice připravovat návrhy řešení vybraných problémů!!

Schválena výroční zpráva za rok 2012

Na výroční členské schůzi 3. října 2013 jsme schválili výroční zprávu o činnosti sdružení za rok 2012. Vlastně až po jejím sepsání jsme si naplno uvědomili, kolik času a energie nás stály veškeré aktivity, které jsme museli vyvíjet v zájmu hlavního cíle sdružení – nepřipustit zhoršování životního prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů. Výroční zprávu si můžete přečíst v příloze.

Řízení o rozšíření areálu IPODEC – Čisté město v dalším kole

V dalším kole řízení EIA se k záměru rozšíření areálu IPODEC – Čisté město vyjádřilo kromě našeho sdružení dalších nejméně 36 obyvatel sídliště, o nichž víme.

Přestože oproti zjišťovacímu řízení byly v nové dokumentaci některé nedostatky odstraněny,na mnohé připomínky nebylo reagováno  a dokumentace nadále vychází v řadě míst z neúplných či nesprávných údajů poskytnutých společností IPODEC. Naše občanské sdružení proto zpracovalo jako účastník řízení EIA 22stránkové vyjádření k dokumentaci, které najdete v příloze.

O možnosti vyjádřit se k nové dokumentaci jsme informovali také obyvatele sídliště a nabídli jsme jim, že jejich osobní vyjádření můžeme předat současně s našimi námitkami na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy. Naším prostřednictvím tak předalo ke dni 26. července 2013 svoje námitky 36 jednotlivých občanů, další poslali své připomínky samostatně.

Kácení dřevin povoleno, ale pouze až v případě vydání stavebního povolení

Odvolání našeho občanského sdružení k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 o kácení dřevin na pozemku, kde chce IPODEC rozšířit svůj areál, nebylo marné. Magistrát napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. Jeho výsledek lze stručně shrnout tak, že kácení zeleně se povoluje až po nabytí právní moci stavebního povolení na akci rozšíření areálu IPODEC – Čisté město a je uložena náhradní výsadba s následnou péčí po dobu 5 let. Přičemž projekt počítá s výsadbou podstatně většího množství stromů a keřů, než vyplývalo z původního záměru.

S rozhodnutím odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 se můžete seznámit v příloze.

Veřejné zasedání zastupitelstva MČ P8 19.6.2013

Veřejného zasedání zastupitelstva Mč P8 19.6.2013 se zúčastnili za OS pp. Mazánek, Sysel a Bílý. S příspěvkem na téma „Návrh přesunu fy IPODEC na sídlišti Střížkov“ vystoupil Jan Mazánek (jeho příspěvek je v příloze a plánek přesunu zde) .

Příprava této akce započala v březnu t.r., kdy návrh našemu OS předložila proj. Kancelář DELTAPLAN zastupující vlastníka části pozemků v naší oblasti – firmu ODIN. OS následně dosáhlo předběžné dohody s ředitelem Lesů hl.m. Prahy (správce další části pozemků). V dubnu byl návrh přednesen řediteli IPODECu ing. Vančurovi, který se k němu slíbil vyjádřit. Mezitím došlo na radnici P8 k jiným jednáním o koncepci “našeho“ území (námět externích projektantů), která však počítala se zakomponováním rozšířeného areálu IPODEC. Na tato jednání zástupci našeho OS nebyli zváni.

Protože do dnešního dne jsme se odpovědi od ing. Vančury nedočkali, rozhodli jsme se vystoupit na zasedání a informovat radu a zastupitele o návrhu DELTAPLAN+OS na přesun IPODECu.

Bezprostřední reakce starosty ani nikoho z rady jsme se nedočkali. Ještě předtím jednal p. Mazánek s ředitelem Vančurou. Z rozmluvy vyplynulo, že IPODEC se návrhem vůbec nezabýval. P. Vančura nicméně připustil možnost, že se jím bude zabývat poté, co k přesunu vyjádří ochotu všichni majitelé a správci dotčených pozemků (tedy Magistrát hl.m. Praha, Mč Praha8, ODIN, Lesy hl.m. Praha

Ze sdružení aktuálně

Určitá prodleva v publikaci aktualit na webových stránkách nebyla známkou útlumu našich aktivit. Nejspíše nevíte o záměru firmy Mynos na výstavbu čerpací stanice pohonných hmot v jejím areálu.

Záměr byl podán na přelomu roku a naše sdružení reagovalo podrobně zdůvodněnou námitkou, zejména ke zhoršování našeho životního prostředí, zbytečnosti další čerpací stanice v naší oblasti a kumulaci škodlivých vlivů se záměry IPODECu.

Magistrát následně v závěrech zjišťovacího řízení rozhodl, že záměr nebude přímo schválen, ale musí se pokračovat řízením na posouzení vlivů na životní prostředí. Byli jsme jediní, kdo se ozval, všechny další orgány neměly námitek.

Pokračujeme ve snaze o ukončení nezákonného podnikání firmy Gardavský (třídění stavebního materiálu na pozemcích deklarovaných jako „zeleň“) v oblasti u hřbitova.

Naše odvolání ke kácení dřevin na pozemku pronajatém IPODECu bylo magistrátem přijato s tím, že se řízení vrací k novému projednání.