Poslední iluze padly na prosincovém zastupitelstvu

Kruté vystřízlivění z toho mála pozitivního v odpovědi starosty MČ Praha 8 na petici podepsanou více než 1000 občanů Střížkova.

Kdekdo si myslel, že hrozba sběrného dvora pominula. Působila tak odpověď starosty Městské části Praha 8 ing. Jiřího Janků na petici proti zřízení sběrného dvora a rozšiřování areálu společnosti IPODEC – Čisté město, a.s., v Bešťákově ulici, Praha 8. Starosta Janků v ní  19. října 2011 napsal, že „v případě sběrného dvora bylo společností IPODEC a.s. od záměru zřídit jej v areálu jejího sídla upuštěno. V současné době tedy již není tato otázka aktuální.“

Po zasedání zastupitelstva Prahy 8 ze dne 7. prosince je jasné, že hrozba sběrného dvora trvá a naopak se musíme obávat toho nejhoršího. V odpovědi starosty na petici, kterou podepsalo více než 1000 obyvatel Střížkova, jsme viděli informaci, že padl důvod ke změně funkčního využití pozemků na Střížkově na Odpadové hospodářství. Část nás měla pochybnosti o formulaci starosty. Proto jsme dohodli spolupráci se zastupitelkou ze Strany zelených ing. Eliškou Vejchodskou  a  ta v zákonné lhůtě a se všemi náležitostmi navrhla zařazení bodu „zrušení požadavku MČ Praha 8 na překlasifikaci pozemků na Střížkově na Odpadové hospodářství“ do programu zasedání zastupitelstva dne 7. prosince 2011. Dojednali jsme také podporu ze strany ČSSD.

Průběh zasedání zastupitelstva však ukázal zejména starostu Jiřího Janků (ODS) ve skutečném světle:

– Rada bod do programu vůbec nezařadila. Dle zdroje z TOP 09 po zdůvodnění radního Josefa Noska, že příslušný zákon zpětvzetí požadavku na změnu územního plánu neumožňuje.

– Ing. Vejchodská (SZ) přesto na zařazení bodu do programu trvala s tím, že se opírala o právní výklad, který takový postup za jistých okolností umožňuje. O zařazení hlasovali zastupitelé „podle stran“ (24 proti, 17 pro, 1 se zdržel hlasování). Proto bylo možné věc probírat až na závěr zasedání zastupitelstva v části „Různé“. V ní položila Eliška Vejchodská postupně řadu otázek ohledně využití uvedených pozemků. Dozvěděli jsme se od pana starosty Janků (ODS) „nejsem vizionář“ a proto nemůžu vědět, co na Střížkově bude. Bývalý pan starosta Josef Nosek, za jehož vedení Rada Městské části Praha 8 v roce 2008 požádala o změnu využití pozemků na odpadové hospodářství, „zavtipkoval“, že na Střížkově může být za určitých okolností i úložiště jaderného odpadu. Ale nikdy neodpověděli představitelé radnice na několikrát zopakovanou otázku, zda do budoucna vylučují umístění sběrného dvora na Střížkov.

Důležitější než názor občanů Střížkova je pro pana Janků a pana Noska to, že funkční využití „Odpadové hospodářství“ je v souladu se zájmy IPODEC, aniž by jakkoliv uvedli, co na Střížkově plánují. Podrobněji se můžete seznámit s průběhem jednání v níže uvedeném výtahu ze záznamu zasedání zastupitelstva – doporučujeme přečíst.

Ing. Vejchodská nakonec požádala alespoň o přijetí usnesení, kterým by zastupitelstvo zavázalo Radu MČ Praha 8, aby vypracovala zprávu o plánovaném využití pozemků.  I když 20 zastupitelů hlasovalo pro, 12 proti a 3 se zdrželi, usnesení nebylo schváleno, neboť pro ně nehlasovala většina ze všech zastupitelů (nestačí většina přítomných).

Za situace, že radní MČ Praha 8 odmítají poskytnout občanům a také zastupitelům informace týkající se zamýšleného využití pozemků v sídlišti Střížkov, můžeme se oprávněně obávat, co všechno sídliště Střížkov čeká, když se tak zarytě mlčí a mlží.

Vnímali jsme roky naše sdružení jako apolitické. Poslední měsíce je bohužel zřejmé, že na straně občanů Střížkova jsou jednoznačně jen zastupitelé Strany Zelených a ČSSD – moc děkujeme! A prosíme zejména voliče ODS, TOP 09, KSČM a V8, aby obavy o osud Střížkova probrali se svými zastupiteli. Je pravděpodobné, že řadoví zastupitelé postupují „jednotně s vedením ODS“, aniž by měli informace, jaké má vedení ODS (a TOP 09?) skutečné zájmy.

Výtah ze záznamu 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8
dne 7. prosince 2011 od 14:00 hodin ve velkém sále „Bílého domu“ v Praze 8 – Libni

Přítomni:
členové zastupitelstva…………………..……….43 (2 omluveni)
hosté ……………………………………..   92

Zasedání řídil starosta Městské části Praha 8 (dále „starosta MČ“)  Ing. Jiří Janků:

Před schvalováním pořadu jednání 7. zasedání starosta Ing. Janků informoval přítomné členy zastupitelstva, že dne 21. listopadu 2011 v souladu s § 3 odst. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva Městské části Praha 8 předložila členka zastupitelstva paní Ing. Eliška Vejchodská (SZ) materiál, který označila jako „Návrh usnesení pro jednání Zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 7. prosince 2011 s názvem „Revokace změny funkčního využití pozemků parc. č. 527/64, parc. č. 527/65, parc. č. 527/1 a parc. č. 527/97 na k.ú. Střížkov““.

Dále sdělil, že Rada Městské části Praha 8 na své 34. schůzi dne 30. listopadu 2011 v rámci své kompetence, dané ust. § 64 odst. 1, ve spojení s § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, projednala předložený návrh Ing. Vejchodské a vyslovila nesouhlas se zařazením tohoto bodu na pořad jednání.

Ing. Vejchodská,  Ph.D.  (SZ)

Přesto navrhuje zařazení tohoto bodu do pořadu jednání.
Otevřena diskuse k zařazení tohoto bodu.

Radní MČ p. Nosek (ODS)

Prohlásil, že se nelze vrátit k tomu usnesení, které bylo ke konceptu územního plánu. Koncept už byl projednán s městskými částmi, a dost dobře není možné se k tomu vrátit. Už je to technicky za tím bodem, kdy existoval bod návratu.

Ing. Vejchodská

Poukázala na to, že v důvodová zpráva k podanému návrhu vychází z právního výkladu odborníka, který vidí možnost, jak by rada mohla revokovat tento svůj návrh z roku 2008.

Hlasování o zařazení bodu „Revokace změny funkčního využití … “ na program.

17 pro přijetí návrhu, 24 proti, 1 se zdržel hlasování, -> návrh nebyl přijat

Závěrečný 15. bod jednání „Různé a diskuse“

Ing. Vejchodská

Položila p. starostovi následující dotazy:

* Vyplývá z odpovědi petiční komise Rady MČ Praha 8, že v případě sběrného dvora bylo společností IPODEC od záměru zřídit jej v areálu jejího sídla upuštěno a že v současné době tedy není již tato otázka aktuální, že tímto městská část trvale odstoupila od svého záměru umístit sběrný dvůr na Střížkově?

* Uvažuje městská část dále o umístění sběrného dvora na území Prahy 8, případně kde?

Starosta MČ Ing. Janků (ODS)

Upřesnil, že Městská část Praha 8 sběrný dvůr neumisťuje ani ho nezřizuje, v této lokalitě probíhá rozšiřování společnosti IPODEC. To rozšíření se týká pouze nástavby objektu a zřízení parkoviště. To, co bude do budoucna, odmítl sdělit.

Ing. Vejchodská

Připomněla, že ačkoli MČ neumísťuje sběrný dvůr sama o sobě, tak prosazuje svoje zájmy na umístění odpadového hospodářství na Praze 8. Zeptala se, jaké další kroky plánuje udělat rada ve věci územního plánu na těch pozemcích střížkovských, o kterých tady je řeč. Zda tedy uvažuje o tom, že od svého záměru, aby tam vznikly pozemky definované jako pozemky „odpadového hospodářství“, hodlá upustit a prosazovat tam buďto to, aby tam zůstaly „všeobecně smíšené“ plochy, nebo aby tam bylo definované něco jiného, než „odpadové hospodářství“.“

Starosta MČ Ing. Janků

Odpověděl, že návrh rady na překlasifikaci funkčního využití těchto pozemků umožňuje celou škálu toho, co ty pozemky do budoucna mohou umožňovat, není to pouze sběrný dvůr.

Ing. Vejchodská

Pro zvýšení transparentnosti radnice požádala o jasnou odpověď na to, zda radnice ponechá proces tvorby nového územního plánu Prahy plynout s tím požadavkem na změnu pozemků na odpadové hospodářství, který vstoupil z městské části do procesu v roce 2008.  Vyslovila názor, že pokud územní plán bude schválený pro odpadové hospodářství, tak je nelze využít na nic jiného, nelze tam tedy umístit normální stavby obytné nebo nějaké jiné běžné.

Radní MČ Josef Nosek

Uvedl: „Dokonce je tam možné i za jistých okolností udělat úložiště jaderného odpadu“.

Řekl, že někdy v lednu v únoru proběhne další kolo projednávání územního plánu, a že tato změna územního plánu umožňuje i funkční využití jiné než jenom na odpadové hospodářství. Dále prohlásil: “ … já si nepamatuji, jak ty pozemky tam byly umístěny, ale jestli se nepletu, tak je to kolem areálu IPODECu jako ono to tam logiku má. Nemusí to být tak široké, v tom co se zadalo, tak to logiku má. I když tam nebude sběrný dvůr“.

Mgr. Zátopek (ČSSD)

Zeptal se, kdo podal návrh na změnu pozemků na odpadové hospodářství. V době tvorby územního plánu byl v komisi pro územní rozvoj, která tento návrh nedala. Komise doporučovala, aby tato oblast Střížkova se stala oblastí obytnou, a radši se tam postavily bytové domy, ne nějaký sběrný dvůr, o kterém se vůbec nemluvilo.

Ing. Vejchodská

Ještě 5x opakovaně vystoupila s žádostí o jasné stanovisko rady, jaké má skutečné záměry s předmětnými pozemky a jak bude postupovat v další fázi projednávání územního plánu. K tématu se vracela proto, že pan starosta poskytoval velmi neurčité a vyhýbavé odpovědi.

Starosta MČ Ing. Janků

Z odpovědí:

„koncept byl vypořádán“

“ .. v případě, že z magistrátu přijde do rady nějaký materiál a budeme požádáni o další vyjádření, tak samozřejmě na základě tohoto požadavku se tímto bude rada zabývat. „

“  vzhledem k tomu, že nejsem vizionář, tak nevím, co bude v budoucnosti. V současnosti je platné usnesení Rady Městské části Praha 8 z roku 2008. To, co bude v budoucnosti, opravdu uvidíme. Já to nevím.“

Diskuse z řad občanů

Předseda občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov Jan Mazánek

„Vážený pane starosto, radní, zastupitelé, já vám moc děkuju za ukázku toho, jak se dá neodpovědět paní Vejchodské. Chtěl bych jenom k té logice, kterou tady operujete, říct, že byla petice víc než tisíce lidí, kteří se vyjádřili proti tomu, aby se u nás IPODEC rozšířil, a teď ta logika, kterou tady propagujete, je, že tam bude odpadové hospodářství bez toho, že byste uvedli, jaký konkrétní záměr chcete pár desítek metrů od sídliště Střížkov, s přibližně dvěmi tisíci obyvatel, udělat. Považuju to za netransparentní, neférové a chtěl bych apelovat zejména na zastupitele ODS, TOP 09, V8 a KSČM, aby se podívali na webové stránky www.cistystrizkov.cz, aby si zjistili informace trochu jiné, aby přečetli podklady, které byly k původnímu bodu 15, kde je vyjádření pana Kužvarta, že je možné, aby Městská část Praha 8 zúžila svůj podnět k Magistrátu. Děkuji vám.“

Další návrh usnesení od Strany zelených

Ing. Vejchodská

Navrhuje usnesení ve znění: 
„Zastupitelstvo ukládá Radě Městské části Praha 8, aby formulovala své stanovisko k funkčnímu využití pozemků číslo parcelní 528/64, 527/65, 527/1 a 527/97 na katastrálním území Střížkov, které uplatní při další fázi projednávání konceptu územního plánu.

Za druhé ukládá radě, aby své stanovisko zdůvodnila. Termín 21. 12. 2011.““

Hlasování o návrhu usnesení

Zastupitelstvo MČ návrh usnesení neschválilo (vyžaduje se nadpoloviční většina všech členů).

Ze 35 členů ZMČ přítomných hlasování bylo:

20 pro přijetí návrhu,
12 proti,
3 se zdrželi hlasování