Radnice odmítá poskytnout informace o projektu rozšíření areálu IPODEC

Trojí pokus o seznámení se s projektem rozšíření areálu IPODEC – Čisté město skončil zatím bezúspěšně. Nejprve jsme požádali o poskytnutí projektové dokumentace k územnímu řízení ředitele společnosti IPODEC ing. Vančuru. Protože jsme neuspěli, obrátili jsme se na stavební úřad Městské části Praha 8 osobně se žádostí o nahlédnutí do projektu. Po odmítnutí nezbylo než požádat o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Konkrétně šlo o tyto informace:

1)      Stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“ na pozemcích parc. č. 527/64, 527/65, 527/97, 527/110, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8

2)      Stanovisko komise Rady Městské části Praha 8 pro územní  rozvoj k projektové dokumentaci k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“ na pozemcích parc. č. 527/64, 527/65, 527/97, 527/110, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8

3)      projektovou dokumentaci k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“ na pozemcích parc. č. 527/64, 527/65, 527/97, 527/110, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8

Naší žádosti Úřad Městské části Praha 8 nevyhověl, viz zdůvodnění, strana 1 a strana 2.

K zamítnutí žádosti jsme 8.2.2012 podali odvolání, které jsme zdůvodnili takto:

„Dne 18.1.2012 jsme požádali o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (viz kopie žádosti v příloze). Tuto žádost jste v odpovědi ze dne 1.2.2012 odmítli se zdůvodněním, se kterým nesouhlasíme.

K bodu 1) a 2) uvádíte, že požadovaná stanoviska odborných útvarů a komise Rady MČ Praha 8 pro územní rozvoj není možné poskytnout, neboť se jedná o stanoviska interní, která jsou součástí pracovního materiálu pro jednání Rady MČ Praha 8 a jsou neveřejná. Odvoláváte se přitom na  ust. § 70 odst 1 ve spojení s ust. § 94 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Ze skutečnosti, že podle citovaného zákona jsou schůze Rady neveřejné, však nikterak nevyplývá, že podklady, které slouží k rozhodování Rady, jsou rovněž neveřejné.

Zákon č. 106/1999 Sb. přesně specifikuje, kdy povinný subjekt informaci neposkytne (§ 7,8,) nebo může omezit její poskytnutí (§ 11), avšak ani v jednom případě se na uváděné důvody nedá vztáhnout Vaše zdůvodnění.

Dále k bodu 3) uvádíte, že v současné době není na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 8 podána žádná žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, takže nahlížet do spisu bude možné až po zahájení řízení a oznámení termínu ústního jednání.

V tomto případě si stavební úřad ve svém názoru zjevně plete režim poskytování informací formou nahlédnutí do spisu s jiným režimem – a sice obecným režimem přístupu k informacím dle zákona  č. 106/1999 Sb. Podle tohoto zákona máme právo na informace, které jsou definovány jako „informace, které se vztahují k působnosti povinného subjektu“ (§ 2 odst. 1 zák. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Pokud tedy stavební úřad má k disposici jakékoliv informace  o chystané stavbě či chystaném řízení, je povinen je na žádost poskytnout.

Z uvedených důvodů s Vaším zamítnutím naší žádosti nesouhlasíme a podáváme odvolání proti němu. Na své žádosti nadále trváme. Připomínáme, že nežádáme o informace v režimu územního řízení, ale podle zákona o svobodném přístupu k informacím.“