Archiv rubriky: 2021

Obavy obyvatel sídliště Střížkov v souvislosti s výstavbou viladomů Roudnická se potvrdily

Mezi námitkami, které vyjádřili obyvatelé sídliště v řízení o povolení výstavby viladomů Roudnická, byla velmi často obava, že intenzivní provoz nákladních automobilů a těžké techniky značně zatíží provoz na ulici Bešťákova, jediné komunikaci na sídliště. Upozorňovali i na bezpečnostní rizika a požadovali, aby investor vybudoval příjezdovou komunikaci na staveniště z ulice K Zahradnictví. Stavební úřad však těmto námitkám nevyhověl s odvoláním na stanoviska odboru dopravy ÚMČ Prahy 8, Policie ČR a dalších dotčených orgánů.

Bohužel realita dala poměrně brzy od zahájení stavby zapravdu obavám obyvatel sídliště. Vlivem těžké nákladní dopravy ze stavby došlo v bezprostřední blízkosti křížení s tramvajovou tratí k propadu vozovky a vytvoření obrovské dutiny.

Stav 11. srpna 2021

Naštěstí nedošlo k žádné nehodě, ale kde je záruka, že se podobná situace, spojená třeba se zablokováním příjezdu na sídliště, nebude opakovat? Výtluků, které by se mohly změnit v hrozivé díry, je na komunikaci Bešťákova více.

Ohlédnutí za rokem 2020

Pandemie COVID-19 v minulém roce ovlivnila činnost spolku přinejmenším v tom, že jsme se nesešli všichni osobně. Nicméně rok 2020 přinesl řadu událostí, které nás přiměly na ně reagovat. Připomněli jsme si je na členské schůzi, která proběhla 30. června 2021 (viz výroční zprávu v příloze).

Protože místopředseda spolku Petr Girsa rezignoval na funkci a ukončil členství ve spolku, zvolili jsme nový výbor ve složení Jaroslav Winter (předseda), Jana Haluzová (místopředsedkyně) a Růžena Šináglová.

Řady spolku rozšířil nový člen – Jakub Ručka. Celkem má spolek nyní 8 členů – jsou to Jana Haluzová, Lenka Karasová, Markéta Kvapilová, Růžena Šináglová, Aleš Pivoda, Jakub Ručka, Antonín Sysel a Jaroslav Winter.

Co nového ohledně přesunu Ipodecu

Naposledy jsme o aktivitách směřujících k přemístění areálu společnosti IPODEC – Čisté město informovali 10. srpna 2020 v příspěvku Přesun Ipodecu: Ve hře jsou tři varianty. Zda došlo k nějakému posunu, na to jsme se zeptali ředitele ing. Karla Vančury.

„Pokud se podaří podepsat kupní smlouvu letos (je to pravděpodobné), pak by (v závislosti na délce povolovacího procesu demolice současné zástavby pozemku, výstavby nové technické základny na tomto novém pozemku a získání souhlasu s provozem nového areálu) zhruba okolo poloviny roku 2024 zůstala v Bešťákově ulici technika na ruční úklid komunikací, svoz košů na odpadky, dílna pro provádění běžné údržby a administrativa firmy.

Pokračují i jednání o využití pozemku „Doprastav“ přiléhajícímu k Roudnické ulici. Zde ovšem očekávám podstatně delší proces schvalování návrhu na změnu územního plánu v rámci hl. m., proto se orientujeme na pořízení vlastního pozemku mimo Prahu 8.“

K naší připomínce, že po vykácení porostu kvůli chystané výstavbě viladomů si obyvatelé z Roudnické stěžují na značný hluk z v noci vyjíždějících vozů, který dříve díky zeleni tolik nevnímali, ředitel Vančura uvedl:

„Hladinu nočního hluku jsme v letošní zimní sezóně snížili díky přesunu třetiny velkých vozidel na zimní údržbu komunikací mimo Bešťákovu ulici. Vzhledem k průměrné zimní sezóně však nemusel být tento jev tak viditelný, po několika letech „nezimy“ bylo letos výjezdů na zimní údržbu komunikací více.

Zaměstnancům znovu připomenu maximální ohleduplnost při parkování vozidel v noční směně, omlouvám se za komplikace.“

Česká inspekce životního prostředí zahájila šetření s firmou Pavel Gardavský

Obrátili se na nás obyvatelé sídliště, že firma Pavel Gardavský opět začala svážet a třídit stavební odpad, takže se zvýšila prašnost na sídlišti. Podali jsme proto podnět na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, podnět k prošetření této podle našeho názoru nepovolené činnosti. Inspekce provedla neohlášenou kontrolu a poté zahájila přestupkové řízení.

Z odpovědi ČIŽP uvádíme:

Při kontrole byly zjištěny tyto skutečnosti:

V areálu společnosti Pavel Gardavský, IČ: 12619418 na pozemcích parc. č 527/99 a 527/7 k.ú. Střížkov, Praha 8 je provozována drtička dřevní hmoty, která dle platné legislativy o ochraně ovzduší, spadá mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Dále bylo při kontrole zjištěno, že tento vyjmenovaný zdroj není povolen příslušným orgánem ochrany ovzduší – Magistrát hlavního města Prahy.

Inspekce tedy po provedené kontrole konstatuje, že provozovatel výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší porušil povinnosti stanovené platnou legislativou a bude s ním zahájeno přestupkové řízení.

DCIM\101MEDIA\DJI_0794.JPG
DCIM\101MEDIA\DJI_0908.JPG

Viladomy Roudnická. Bydlení v zeleni a klidu?

V klidné části Prahy a obklopen zelení. Tak inzeruje developer Central Group svůj projekt Viladomy Roudnická. Byty, jejichž ceny začínají na 4,3 milionu za 1+kk, přitom vyrostou přímo v sousedství areálu firmy Ipodec. Noví majitelé budou trpět stejnými problémy jako současní obyvatelé sídliště – hluk a exhalace. Túrování motorů těžké techniky spojené s hlasitou konverzací zaměstnanců Ipodecu v půl šesté ráno každý den  – to je bohužel věc obyvatelům přilehlých domů důvěrně známá. V létě je problém spát u otevřeného okna, v zimě si pak zase »užíváme« celonočního provozu sypačů.  

Na stránkách Central Group si také můžete přečíst, že projekt »navazuje na pásmo nezastavitelné zeleně«. Mohlo by se tedy zdát, že vedle pěti naplánovaných domů projektu Viladomy Roudnická se už nebude nic stavět. To je ale omyl. Podle katastru nemovitostí patří sousední pozemek stejnému developerovi a na plánku zveřejněném na stránkách Centra Group už je naznačená »budoucí výstavba«. O co půjde, není zatím jasné. 

Nelze popřít, že naše sídliště skutečně oplývá řadou kvalit. Patří mezi ně dobrá dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Zájemci o nové bydlení by ale měli být pravdivě informováni i o problémech, které se tu dlouhodobě a zatím jen s částečnými úspěchy řeší.

Kristýna Beránková

Stavební úřad povolil stavbu viladomů Roudnická

Jistě jste už zaznamenali kácení zeleně na pozemcích v sousedství areálu IPODEC – Čisté město. Neklamné znamení, že Odbor územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8 stavbu nazvanou Bytový dům Roudnická povolil. V rámci společného řízení o žádosti o vydání společného povolení obdržel 17 podání s námitkami obyvatel sídliště Střížkov 8. Týkaly se zejména požadavku vybudovat krátkou provizorní komunikaci, která by spojovala ulici K Zahradnictví se staveništěm a odvedla by tak nákladní automobily z ulice Bešťákova, dále množství parkovacích míst či zhoršení životního prostředí. Jak se stavební úřad s námitkami vypořádal, to si můžete přečíst v přiloženém rozhodnutí.

Hlavní námitky obyvatel sídliště stavební úřad neakceptoval. Přesto však nemusí obyvatelé zcela rezignovat. Mohou si všímat, jak investor respektuje požadavky, s jejichž plněním spojil povolení o stavbě. Například při provádění stavby :

  • Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.
  • Při odvozu prašného materiálu bude použito plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.
  • Mezideponie prašného materiálu bude plachtována a kropena tak, aby jejich povrch nevysychal.
  • Budou použity mechanizmy a zařízení, která splňují nejlepší emisní úrovně (EURO 4 a vyšší).
  • Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště bude prováděno odstranění bláta z pneumatik a podběhů a v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, bude neprodleně provedeno jejich očištění.