Z historie

Středobodem jednání našeho spolku je areál firmy IPODEC – Čisté město, a.s., a sousední pozemky, zejména p.č. 527/97. Nejprve hrozilo, že dojde ke změně územního plánu, která by umožnila zřídit pod okny obyvatel sídliště sběrný dvůr odpadu a dokonce i zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem.

Poté firma IPODEC – Čisté město, a.s., požádala o schválení záměru na rozšíření jejího areálu. Ten by se zvětšil na zhruba trojnásobek současné rozlohy na úkor velké části zelené plochy. V důsledku by se zhoršilo životní prostředí, zejména hlukové a dopravní zatížení.

Tomu jsme se začali bránit všemi možnými zákonnými způsoby. Podrobně je to popsáno zde:

Rozšíření areálu IPODEC – Čisté město, a.s.

Tento příspěvek zachycuje naše aktivity od listopadu 2009 do 21. ledna 2014, kdy proběhlo veřejné projednání záměru rozšíření areálu IPODEC – Čisté město. Díky kvalitní přípravě a aktivní účasti členů sdružení i dalších obyvatel se podařilo pomocí závažných argumentů dosáhnout toho, že veřejné projednání bylo přerušeno, aby mohly být přezkoumány některé vznesené námitky. K obnovení veřejného projednání však už nikdy nedošlo.

___________________________________________________________________________

Následující období je charakterizováno zejména hledáním pozemků pro přemístění areálu a jednáním o alternativním řešení v podobě vybudování výjezdu z areálu směrem od sídliště do ulice K Zahradnictví. Nejdůležitější aktivity jsou zaznamenány v tomto příspěvku:

Přemístění areálu IPODEC – Čisté město

___________________________________________________________________________

Na podzim 2011 jsme zaregistrovali na sídlišti výrazně zvýšené množství polétavého prachu. Když jsme se pídili po jeho zdroji, odstartovala tak druhá kauza závažného ohrožení životního prostředí, které jsme se v souladu se stanovami našeho spolku začali věnovat.

Nejdůležitější aktivity jsou popsány v tomto příspěvku:

Nezákonná činnost firmy Gardavský

___________________________________________________________________________

Třetí významnou kauzou, která nás stála rovněž hodně energie a času, se stal záměr firmy DKE, s.r.o., postavit na pozemku mezi dvěma dopravními pruhy komunikace Vysočanská (oblast mezi Kauflandem a školkou Drahorádova) na úrovni zastávek autobusů Třebenická jednotku rychlého občerstvení s prodejem přes okénko a drive thru prodejem.

Přestože záměr byl v rozporu s územním plánem, stavební úřad městské části Prahy 8 jej schválil. O tom, jak se nám podařilo stavbě zabránit, pojednává následující příspěvek:

Rychlé občerstvení

___________________________________________________________________________

V několika případech, kdy jsme to považovali za potřebné, jsme se stali účastníky řízení ve věci povolení kácení stromů. Někdy bylo k našim námitkám přihlédnuto, případně alespoň částečně, někdy ne.

V roce 2013 jsme podali námitku proti záměru postavit v areálu firmy Mynos STK s.r.o. čerpací stanici. Požadovali jsme, aby proces EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. pokračoval do stupně Dokumentace, Posudku a Veřejného projednání a aby Dokumentace byla zpracována řádně, v jazyce českém a autorizovanou osobou dle tohoto zákona. Nevíme, nakolik to bylo naší zásluhou, ale předkladatel svůj záměr stáhl.

V roce 2017 a 2018 jsme se zabývali také připravovaným zavedením zón placeného stání. Protože názory členů spolku na tento záměr se lišily, provedli jsme celkem 30krát monitoring obsazení parkovacích míst na sídlišti, abychom získali relevantní data. Uskutečnili jsme řadu jednání s kompetentními pracovníky na Magistrátu hl. m. Prahy, městské části Prahy 8 i se starostou Romanem Petrusem.

Na základě připomínek občanů i našeho spolku bylo zavedení zón placeného stání na sídlišti nejprve odloženo. Pak v červenci 2018 jsme podali konkrétní námitky a připomínky k oficiálnímu návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na našem sídlišti. Dosáhli jsme toho, že zóny nebyly zavedeny v zadní části sídliště, k dalším námitkám nebylo přihlédnuto.