Archiv rubriky: 2011

Poslední iluze padly na prosincovém zastupitelstvu

Kruté vystřízlivění z toho mála pozitivního v odpovědi starosty MČ Praha 8 na petici podepsanou více než 1000 občanů Střížkova.

Kdekdo si myslel, že hrozba sběrného dvora pominula. Působila tak odpověď starosty Městské části Praha 8 ing. Jiřího Janků na petici proti zřízení sběrného dvora a rozšiřování areálu společnosti IPODEC – Čisté město, a.s., v Bešťákově ulici, Praha 8. Starosta Janků v ní  19. října 2011 napsal, že „v případě sběrného dvora bylo společností IPODEC a.s. od záměru zřídit jej v areálu jejího sídla upuštěno. V současné době tedy již není tato otázka aktuální.“

Po zasedání zastupitelstva Prahy 8 ze dne 7. prosince je jasné, že hrozba sběrného dvora trvá a naopak se musíme obávat toho nejhoršího. V odpovědi starosty na petici, kterou podepsalo více než 1000 obyvatel Střížkova, jsme viděli informaci, že padl důvod ke změně funkčního využití pozemků na Střížkově na Odpadové hospodářství. Část nás měla pochybnosti o formulaci starosty. Proto jsme dohodli spolupráci se zastupitelkou ze Strany zelených ing. Eliškou Vejchodskou  a  ta v zákonné lhůtě a se všemi náležitostmi navrhla zařazení bodu „zrušení požadavku MČ Praha 8 na překlasifikaci pozemků na Střížkově na Odpadové hospodářství“ do programu zasedání zastupitelstva dne 7. prosince 2011. Dojednali jsme také podporu ze strany ČSSD.

Průběh zasedání zastupitelstva však ukázal zejména starostu Jiřího Janků (ODS) ve skutečném světle:

– Rada bod do programu vůbec nezařadila. Dle zdroje z TOP 09 po zdůvodnění radního Josefa Noska, že příslušný zákon zpětvzetí požadavku na změnu územního plánu neumožňuje.

– Ing. Vejchodská (SZ) přesto na zařazení bodu do programu trvala s tím, že se opírala o právní výklad, který takový postup za jistých okolností umožňuje. O zařazení hlasovali zastupitelé „podle stran“ (24 proti, 17 pro, 1 se zdržel hlasování). Proto bylo možné věc probírat až na závěr zasedání zastupitelstva v části „Různé“. V ní položila Eliška Vejchodská postupně řadu otázek ohledně využití uvedených pozemků. Dozvěděli jsme se od pana starosty Janků (ODS) „nejsem vizionář“ a proto nemůžu vědět, co na Střížkově bude. Bývalý pan starosta Josef Nosek, za jehož vedení Rada Městské části Praha 8 v roce 2008 požádala o změnu využití pozemků na odpadové hospodářství, „zavtipkoval“, že na Střížkově může být za určitých okolností i úložiště jaderného odpadu. Ale nikdy neodpověděli představitelé radnice na několikrát zopakovanou otázku, zda do budoucna vylučují umístění sběrného dvora na Střížkov.

Důležitější než názor občanů Střížkova je pro pana Janků a pana Noska to, že funkční využití „Odpadové hospodářství“ je v souladu se zájmy IPODEC, aniž by jakkoliv uvedli, co na Střížkově plánují. Podrobněji se můžete seznámit s průběhem jednání v níže uvedeném výtahu ze záznamu zasedání zastupitelstva – doporučujeme přečíst.

Ing. Vejchodská nakonec požádala alespoň o přijetí usnesení, kterým by zastupitelstvo zavázalo Radu MČ Praha 8, aby vypracovala zprávu o plánovaném využití pozemků.  I když 20 zastupitelů hlasovalo pro, 12 proti a 3 se zdrželi, usnesení nebylo schváleno, neboť pro ně nehlasovala většina ze všech zastupitelů (nestačí většina přítomných).

Za situace, že radní MČ Praha 8 odmítají poskytnout občanům a také zastupitelům informace týkající se zamýšleného využití pozemků v sídlišti Střížkov, můžeme se oprávněně obávat, co všechno sídliště Střížkov čeká, když se tak zarytě mlčí a mlží.

Vnímali jsme roky naše sdružení jako apolitické. Poslední měsíce je bohužel zřejmé, že na straně občanů Střížkova jsou jednoznačně jen zastupitelé Strany Zelených a ČSSD – moc děkujeme! A prosíme zejména voliče ODS, TOP 09, KSČM a V8, aby obavy o osud Střížkova probrali se svými zastupiteli. Je pravděpodobné, že řadoví zastupitelé postupují „jednotně s vedením ODS“, aniž by měli informace, jaké má vedení ODS (a TOP 09?) skutečné zájmy.

Výtah ze záznamu 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8
dne 7. prosince 2011 od 14:00 hodin ve velkém sále „Bílého domu“ v Praze 8 – Libni

Přítomni:
členové zastupitelstva…………………..……….43 (2 omluveni)
hosté ……………………………………..   92

Zasedání řídil starosta Městské části Praha 8 (dále „starosta MČ“)  Ing. Jiří Janků:

Před schvalováním pořadu jednání 7. zasedání starosta Ing. Janků informoval přítomné členy zastupitelstva, že dne 21. listopadu 2011 v souladu s § 3 odst. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva Městské části Praha 8 předložila členka zastupitelstva paní Ing. Eliška Vejchodská (SZ) materiál, který označila jako „Návrh usnesení pro jednání Zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 7. prosince 2011 s názvem „Revokace změny funkčního využití pozemků parc. č. 527/64, parc. č. 527/65, parc. č. 527/1 a parc. č. 527/97 na k.ú. Střížkov““.

Dále sdělil, že Rada Městské části Praha 8 na své 34. schůzi dne 30. listopadu 2011 v rámci své kompetence, dané ust. § 64 odst. 1, ve spojení s § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, projednala předložený návrh Ing. Vejchodské a vyslovila nesouhlas se zařazením tohoto bodu na pořad jednání.

Ing. Vejchodská,  Ph.D.  (SZ)

Přesto navrhuje zařazení tohoto bodu do pořadu jednání.
Otevřena diskuse k zařazení tohoto bodu.

Radní MČ p. Nosek (ODS)

Prohlásil, že se nelze vrátit k tomu usnesení, které bylo ke konceptu územního plánu. Koncept už byl projednán s městskými částmi, a dost dobře není možné se k tomu vrátit. Už je to technicky za tím bodem, kdy existoval bod návratu.

Ing. Vejchodská

Poukázala na to, že v důvodová zpráva k podanému návrhu vychází z právního výkladu odborníka, který vidí možnost, jak by rada mohla revokovat tento svůj návrh z roku 2008.

Hlasování o zařazení bodu „Revokace změny funkčního využití … “ na program.

17 pro přijetí návrhu, 24 proti, 1 se zdržel hlasování, -> návrh nebyl přijat

Závěrečný 15. bod jednání „Různé a diskuse“

Ing. Vejchodská

Položila p. starostovi následující dotazy:

* Vyplývá z odpovědi petiční komise Rady MČ Praha 8, že v případě sběrného dvora bylo společností IPODEC od záměru zřídit jej v areálu jejího sídla upuštěno a že v současné době tedy není již tato otázka aktuální, že tímto městská část trvale odstoupila od svého záměru umístit sběrný dvůr na Střížkově?

* Uvažuje městská část dále o umístění sběrného dvora na území Prahy 8, případně kde?

Starosta MČ Ing. Janků (ODS)

Upřesnil, že Městská část Praha 8 sběrný dvůr neumisťuje ani ho nezřizuje, v této lokalitě probíhá rozšiřování společnosti IPODEC. To rozšíření se týká pouze nástavby objektu a zřízení parkoviště. To, co bude do budoucna, odmítl sdělit.

Ing. Vejchodská

Připomněla, že ačkoli MČ neumísťuje sběrný dvůr sama o sobě, tak prosazuje svoje zájmy na umístění odpadového hospodářství na Praze 8. Zeptala se, jaké další kroky plánuje udělat rada ve věci územního plánu na těch pozemcích střížkovských, o kterých tady je řeč. Zda tedy uvažuje o tom, že od svého záměru, aby tam vznikly pozemky definované jako pozemky „odpadového hospodářství“, hodlá upustit a prosazovat tam buďto to, aby tam zůstaly „všeobecně smíšené“ plochy, nebo aby tam bylo definované něco jiného, než „odpadové hospodářství“.“

Starosta MČ Ing. Janků

Odpověděl, že návrh rady na překlasifikaci funkčního využití těchto pozemků umožňuje celou škálu toho, co ty pozemky do budoucna mohou umožňovat, není to pouze sběrný dvůr.

Ing. Vejchodská

Pro zvýšení transparentnosti radnice požádala o jasnou odpověď na to, zda radnice ponechá proces tvorby nového územního plánu Prahy plynout s tím požadavkem na změnu pozemků na odpadové hospodářství, který vstoupil z městské části do procesu v roce 2008.  Vyslovila názor, že pokud územní plán bude schválený pro odpadové hospodářství, tak je nelze využít na nic jiného, nelze tam tedy umístit normální stavby obytné nebo nějaké jiné běžné.

Radní MČ Josef Nosek

Uvedl: „Dokonce je tam možné i za jistých okolností udělat úložiště jaderného odpadu“.

Řekl, že někdy v lednu v únoru proběhne další kolo projednávání územního plánu, a že tato změna územního plánu umožňuje i funkční využití jiné než jenom na odpadové hospodářství. Dále prohlásil: “ … já si nepamatuji, jak ty pozemky tam byly umístěny, ale jestli se nepletu, tak je to kolem areálu IPODECu jako ono to tam logiku má. Nemusí to být tak široké, v tom co se zadalo, tak to logiku má. I když tam nebude sběrný dvůr“.

Mgr. Zátopek (ČSSD)

Zeptal se, kdo podal návrh na změnu pozemků na odpadové hospodářství. V době tvorby územního plánu byl v komisi pro územní rozvoj, která tento návrh nedala. Komise doporučovala, aby tato oblast Střížkova se stala oblastí obytnou, a radši se tam postavily bytové domy, ne nějaký sběrný dvůr, o kterém se vůbec nemluvilo.

Ing. Vejchodská

Ještě 5x opakovaně vystoupila s žádostí o jasné stanovisko rady, jaké má skutečné záměry s předmětnými pozemky a jak bude postupovat v další fázi projednávání územního plánu. K tématu se vracela proto, že pan starosta poskytoval velmi neurčité a vyhýbavé odpovědi.

Starosta MČ Ing. Janků

Z odpovědí:

„koncept byl vypořádán“

“ .. v případě, že z magistrátu přijde do rady nějaký materiál a budeme požádáni o další vyjádření, tak samozřejmě na základě tohoto požadavku se tímto bude rada zabývat. „

“  vzhledem k tomu, že nejsem vizionář, tak nevím, co bude v budoucnosti. V současnosti je platné usnesení Rady Městské části Praha 8 z roku 2008. To, co bude v budoucnosti, opravdu uvidíme. Já to nevím.“

Diskuse z řad občanů

Předseda občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov Jan Mazánek

„Vážený pane starosto, radní, zastupitelé, já vám moc děkuju za ukázku toho, jak se dá neodpovědět paní Vejchodské. Chtěl bych jenom k té logice, kterou tady operujete, říct, že byla petice víc než tisíce lidí, kteří se vyjádřili proti tomu, aby se u nás IPODEC rozšířil, a teď ta logika, kterou tady propagujete, je, že tam bude odpadové hospodářství bez toho, že byste uvedli, jaký konkrétní záměr chcete pár desítek metrů od sídliště Střížkov, s přibližně dvěmi tisíci obyvatel, udělat. Považuju to za netransparentní, neférové a chtěl bych apelovat zejména na zastupitele ODS, TOP 09, V8 a KSČM, aby se podívali na webové stránky www.cistystrizkov.cz, aby si zjistili informace trochu jiné, aby přečetli podklady, které byly k původnímu bodu 15, kde je vyjádření pana Kužvarta, že je možné, aby Městská část Praha 8 zúžila svůj podnět k Magistrátu. Děkuji vám.“

Další návrh usnesení od Strany zelených

Ing. Vejchodská

Navrhuje usnesení ve znění: 
„Zastupitelstvo ukládá Radě Městské části Praha 8, aby formulovala své stanovisko k funkčnímu využití pozemků číslo parcelní 528/64, 527/65, 527/1 a 527/97 na katastrálním území Střížkov, které uplatní při další fázi projednávání konceptu územního plánu.

Za druhé ukládá radě, aby své stanovisko zdůvodnila. Termín 21. 12. 2011.““

Hlasování o návrhu usnesení

Zastupitelstvo MČ návrh usnesení neschválilo (vyžaduje se nadpoloviční většina všech členů).

Ze 35 členů ZMČ přítomných hlasování bylo:

20 pro přijetí návrhu,
12 proti,
3 se zdrželi hlasování

Píše o nás Právo

Střížkovští už roky kvůli hluku z areálu Ipodecu nespí, tak nazvala redaktorka deníku Právo Stáňa Seďová článek, který vyšel 31. října 2011. Dává v něm slovo členům našeho sdružení, řediteli Ipodecu i tiskové mluvčí Prahy 8.

Můžete si jej přečíst zde.

Sběrný dvůr v areálu sídla IPODEC nebude?

Tvrdí to starosta Městské části Praha 8 ing. Jiří Janků v odpovědi na naši petici proti rozšíření areálu firmy IPODEC a zřízení sběrného dvora odpadu, kterou podepsalo 1082 občanů. Zdá se tedy, že alespoň v tomto bodě občanská iniciativa přinesla kýžený výsledek. Tím ale aktivity našeho občanského sdružení nekončí, jak vás budeme brzy informovat. Celou odpověď na petici si můžete přečíst v sekci Dokumenty – zde je 1. strana a zde 2. strana.

Navrhněte alternativní pozemek pro IPODEC

V těchto dnech distribuujeme do všech obytných objektů na sídlišti Střížkov 8 leták se zprávou č. 6 našeho občanského sdružení. Informujeme v něm o posledních aktivitách sdružení a vyzýváme k hledání alternativních pozemků, kam by bylo možné přemístit IPODEC a vybudovat sběrný dvůr odpadu. Několik námětů jsme již řediteli společnosti IPODEC – Čisté město ing. Karlu Vančurovi předali, ale ani jeden nebyl z různých důvodů akceptován. I když hledání vhodného pozemku by mělo být starostí IPODECu a Městské části Praha 8, která je jeho spoluvlastníkem, když se nenajde vhodné alternativní umístění, bude to mít nepříznivé důsledky pro nás, obyvatele sídliště. Proto zvyšme šanci na odstěhování IPODECu tím, že přijdeme s vlastními návrhy.

Ideální pozemek pro IPODEC – Čisté město by měl:
– mít výměru nejméně 20 tis. m2, být na Praze 8, dobře dopravně dostupný (u frektventované silnice),
– být v dosahu inženýrských sítí (elektřina, odpad),
– umožňovat dle územního plánu nakládání s odapdy.

Na adrese info@cistystrizkov.cz přivítáme i návrhy pozemků, které nejsou plně v souladu s výše uvedeným. Například pozemky vyžadující překlasifikaci ze strany Městské části Praha 8 a Magistrátu hl. m. Prahy, pozemky v sousedství Prahy 8 nebo o něco málo menší pozemky, případně pozemky vhodné jen pro sběrný dvůr nebo jen pro technické zázemí IPODECu.

Petici podepsalo 1082 občanů

Na veřejném zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 21. září předala členka výboru našeho občanského sdružení Lenka Karasová starostovi Prahy 8 Jiřímu Janků petici proti rozšíření areálu společnosti IPODEC- Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu v Bešťákově ulici v Praze 8. Všem 1082 občanům, kteří petici podepsali (z toho více než tisícovka byla z našeho sídliště) děkujeme za podporu.

Přinášíme rovněž text jejího vystoupení:

Vážený pane starosto, vážení radní, zastupitelé – dámy a pánové,

dovoluji si jménem Občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov (neboli „Čistý Střížkov“), a tedy i jménem obyvatel tohoto sídliště, oficiálně předat Městské části Praha 8 – do rukou pana starosty – Petici proti zřízení sběrného dvora a rozšiřování areálu společnosti IPODEC – Čisté město, v Bešťákově ulici, Praha 8 (tedy v sídlišti Střížkov), kterou podepsalo 1082 občanů, z toho více než tisíc místních obyvatel tohoto sídliště. Věříme, že přihlédnete k mínění tak velkého počtu obyvatel a k požadavkům v petici uvedeným.

Dále jsme se chtěli zeptat na naše možné členství v Komisích pro územní rozvoj a pro životní prostředí, které vyplynulo z doporučení návrhového výboru prostřednictvím pana Čapky při minulém červnovém zastupitelstvu a které tu před několika okamžiky připomněl zastupitel pan Vašek – načež pan starosta reagoval, že se tím Rada nezabývala, neboť k tomu nebyl dán žádný impulz, k čemuž se následně radní pan Černý vyjádřil, že to Rada registruje a bude se tím zabývat…

Rádi bychom se tudíž ujistili, zda toto už tedy můžeme brát tak, že to již dostatečným impulzem bylo. A také bychom se chtěli přeptat na přijetí námi zaslaných konkrétních nominací členů našeho sdružení do těchto Komisí…

Připomínám jen, že po minulém červnovém Zastupitelstvu, při němž v diskusi zazněla řada nepřesností a nepravd, na které jsme již nestihli s ohledem na jednací řád reagovat, jsme z tohoto důvodu, pro uvedení našeho přístupu a našich požadavků na pravou míru, vzápětí odeslali všem zastupitelům Prahy 8 Deklaraci pozice našeho občanského sdružení – na níž nemáme k dnešnímu dni co měnit – a jejíž součástí, mimo jiné, bylo i vyjádření naší připravenosti přijmout členství ve zmíněných Komisích, včetně nominací do nich. Kromě toho jsme 31.8.2011 odeslali nominace ještě samostatně. (Adresáty byli všichni radní a členové Komisí pro územní rozvoj a pro životní prostředí.) Chtěli bychom se tedy ujistit, zda Rada a Komise akceptovaly tyto naše konkrétní nominace zaslané e-mailem a zeptala bych se, kdy můžeme očekávat odpověď.

Závěrem Vás, vážení zastupitelé, radní, ještě opětovně, i s odvoláním na právě předávanou petici, vyzýváme k zastavení záměru rozšíření firmy IPODEC na pozemcích v sídlišti Střížkov.

Bezpochyby jsou nástroje, jak toho dosáhnout.

Zkraje například: podobně tak jako Městská část odvoláním původního souhlasu s poskytnutím pozemku pro výstavbu plynové elektrárny v Čimicích, tím, že coby vlastník pozemků s umístěním stavby nakonec nesouhlasí, zabránila výstavbě elektrárny, mohla by podobně postupovat i v naší záležitosti.

Děkuji Vám za pozornost.

(pozn.: přijetí nominací do Komisí k projednávání Radou bylo radním panem Černým potvrzeno)

Změna transparentního účtu

Protože vedení transparentního účtu, který jsme měli až dosud zřízen u Raiffeisenbank, nás stálo nemálo peněz na poplatcích, zřídili jsme nový transparentní účet. Je u Fiobanky, která jej poskytuje včetně platební karty zdarma a za jeho vedení si neúčtuje žádné poplatky. Pokud byste chtěli přispět na činnost našeho sdružení, platné je nyní číslo účtu 2600164251/2010.

Vystoupení na veřejném zasedání zastupitelstva

Problematiku odpadového hospodářství v Praze 8 se nám podařilo dostat na veřejné zasedání  zastupitelstva Městské části Praha 8, které se konalo 22. června. Nejprve sice zastupitelstvo odmítlo poměrem hlasů 20:14 návrh zastupitele Jana Vaška z ČSSD, aby tento bod byl zařazen na program jednání. Ale využili jsme diskusi  v závěru  zasedání (neopomněli jsme se předem přihlásit) a k tématu zřízení sběrného dvora odpadu a rozšíření areálu společnosti IPODEC – Čisté město vystoupili předseda našeho občanského sdružení Jan Mazánek a člen sdružení Petr Bílý.

Předseda Mazánek připomněl rovněž probíhající petici proti rozšíření areálu společnosti IPODEC – Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu v ulici Bešťákova, kterou již podepsalo 769 občanů a jejíž text jsme poskytli v tištěné a předem i v elektronické podobě všem zastupitelům.

Po příspěvcích zástupců o.s. Střížkov 8 – Náš domov se rozvinula rozsáhlá diskuse, během níž vystoupila řada radních i zastupitelů (ČSSD a SZ v náš prospěch, TOP09 s částečných pochopením našich problémů). Vystoupení starosty Jiřího Janků i ředitele IPODECu  Karla Vančury prezentovala pohled na předchozí průběh jednání sdružení s IPODECem a Městskou částí Praha 8, který se mnohém lišil od našeho vnímání skutečnosti. I vystoupení radního Michala Šustra (TOP09) se neslo víceméně v duchu „jiní bydlí ještě hůř“.

V konci rozpravy dostal ještě jednou slovo Jan Mazánek, který v krátkém tříminutovém limitu na příspěvky stihl sdělit zastupitelům jen část našich výhrad k mnoha nepřesnostem, které v předchozí debatě zazněly.

Závěrem diskuse k tomuto tématu byl opět ústy zastupitele Jana Vaška vznesen předem připravený návrh, aby se hlasovalo o ustavení  „Výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8 pro umístění sběrného dvora a umístění firmy IPODEC – Čisté město“ složeného za zástupců radnice, obyvatel Střížkova a IPODECu.

Tento návrh v hlasování neprošel,  tentokrát ale těsně v poměru 16 : 14. Velmi jsme ocenili postoj radního  Matěje Fichtnera (TOP09), který před hlasováním vystoupil s prohlášením, že zvedne ruku pro ustavení výboru. Dal tak přednost svému přesvědčení před koaličními svazky. Někteří zastupitelé následně doporučili radě, aby umožnila jmenovat zástupce našeho sdružení do některé ze stávajících klíčových komisí radnice.

Zájemci o průběh diskuse si mohou přečíst záznam ze zasedání zastupitelstva, který se nachází na webových stránkách Městské části Praha 8.

Protože v diskusi se vyskytla řada nepřesností i nepravd, na které jsme již nemohli s ohledem na jednací řád reagovat, v následujícím dni jsme zaslali všem zastupitelům e-mail, ve kterém jsme jim poděkovali za pozornost, kterou věnovali naší záležitosti, a deklarovali jsme podrobně pozici občanského sdružení – viz zde.

Petice prezentována, děkujeme za podporu

Celkem 769 občanů podepsalo petici proti rozšíření areálu společnosti IPODEC- Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu v Bešťákově ulici v Praze 8, s jejímž textem jsme seznámili na veřejném zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8 ve středu 22. června přítomné zastupitele. Děkujeme všem občanům, kteří nás podpořili v úsilí zabránit zhoršení životního prostředí v našem sídlišti.

Zvolen nový výbor občanského sdružení

Na členské schůzi dne 10. června byl zvolen nový výbor občanského sdružení. Došlo k tomu poté, co Antonín Sysel rezignoval na funkci předsedy a Aleš Pivoda na funkci člena výboru. Oba však nadále hodlají aktivně působit jako členové sdružení. Novým předsedou občanského sdružení byl zvolen dosavadní místropředseda Jan Mazánek, místopředsedou se stal Jaroslav Winter a členkou výboru Lenka Karasová.

Petice proti zřízení sběrného dvora

V těchto dnech získáváme mezi obyvateli sídliště podpisy na petici proti zřízení sběrného dvora a rozšiřování areálu společnosti  IPODEC – Čisté město, a.s., v Bešťákově ulici, Praha 8. Jejím cílem je zabránit zhoršení životního prostředí na sídlišti Střížkov a snížení hodnoty bytů jeho obyvatel.

Pokud se k vám dosud nedostala a chcete ji rovněž podepsat, napište prosím na adresu info@cistystrizkov.cz , kdy vás můžeme navštívit s petičním archem.

Plné znění petice najdete v příloze.