Kam se sběrným dvorem odpadu? Na sídliště Střížkov, rozhodli radní Městské části Praha 8!

Jak postavit sběrný dvůr odpadu přímo pod okny stovek obyvatel sídliště? Více než tříleté drama  zatím stále ještě s otevřeným koncem shrnuje následující stručný popis.

Dějství první: Městská část Praha 8 žádá o změnu územního plánu

V listopadu 2008 Městská část Praha 8 ve svém stanovisku ke „Konceptu Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy“ na základě usnesení Rady MČ Praha 8 vedené tehdejším starostou Josefem Noskem žádá o změnu funkčního využití pozemků parcel  č. 527/97 a 527/1 na funkční plochu umožňující  provozovat odpadové hospodářství.

Činí tak navzdory odlišnému stanovisku komise pro územní rozvoj Rady MČ Praha 8 a aniž by informovala obyvatele sídliště Střížkov, pod jejichž okny a zhruba 50 metrů od dětského hřiště by tak měl vzniknout sběrný dvůr odpadu.

Dějství druhé: Reakce obyvatel sídliště

Občané dlouho nic netuší. O tomto záměru se dozvídají  teprve poté, když je  v listopadu 2009 koncept územního plánu představen veřejnosti. Sepisují  proto námitku, kterou  v krátkém termínu stihne podepsat více než 350 obyvatel sídliště, a předávají  ji  odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Praha.

V únoru 2010 vzniká občanské sdružení  Střížkov 8 – Náš domov, které začíná ihned jednat s představiteli Městské části Praha 8 i společnosti IPODEC – Čisté město, a.s., v jejímž sousedství by sběrný dvůr odpadu měl vzniknout a která by jej provozovala.

Členové sdružení žádají o podporu i zastupitele Městské části Praha 8 a navrhují několik alternativních pozemků pro sběrný dvůr, případně i přemístění odpadové společnosti IPODEC, jejíž činnost již tak neúnosně zatěžuje prostředí na sídlišti a nadměrným hlukem ztěžuje život jeho obyvatel.

Dějství třetí: Petice více než 1000 místních občanů

Protože tyto aktivity nepřinášejí  žádoucí výsledek, vzniká  petice proti rozšíření areálu společnosti IPODEC – Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu v Bešťákově ulici v Praze 8. Petici podepisuje více než 1000 místních občanů a 21. září 2011 ji představitelka sdružení předává na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8 starostovi ing. Jiřímu Janků.

Dějství čtvrté: Střet na zasedání zastupitelstva

V odpovědi na tuto petici starosta 19.10.2011 mj. uvádí, že společnost IPODEC upustila od záměru zřídit sběrný dvůr v areálu jejího sídla, takže v současné době již není tato otázka aktuální.

Protože tím odpadl oficiální důvod ke změně funkčního využití předmětných pozemků, dohodnou  se členové sdružení  se zastupitelkou ze Strany zelených ing. Eliškou Vejchodskou  a  ta v zákonné lhůtě a se všemi náležitostmi navrhuje zařazení bodu „zrušení požadavku MČ Praha 8 na překlasifikaci pozemků na Střížkově na Odpadové hospodářství“ do programu zasedání zastupitelstva dne 7. prosince 2011.

Rada však tento bod do programu nezařadí. Ing. Vejchodská přesto trvá na jeho zařazení, ale většina zastupitelů je proti. Proto využívá ing. Vejchodská alespoň diskuse, bije se za zájmy obyvatel sídliště Střížkov jako lev, celkem vystoupí pětkrát, ale představitelé radnice ani jednou neodpovědí na několikrát zopakovanou otázku, zda do budoucna vylučují umístění sběrného dvora na Střížkov. Není přijat ani návrh usnesení, kterým by zastupitelstvo zavázalo Radu MČ Praha 8, aby vypracovala zprávu o plánovaném využití pozemků. Hlasuje pro něj sice většina přítomných, ale jednací řád požaduje ke schválení většinu ze všech zastupitelů.

Podrobněji je průběh zasedání popsán v článku Poslední iluze padly na prosincovém zastupitelstvu.

Dějství páté: Starosta přechází od mlžení ke lži

Občanskému sdružení nezbývá, než využít zákona č. 123/1998 Sb. , o právu na informace v životním prostředí, a na jeho základě pokládá starostovi Městské části Praha 8 tři otázky.

Na jednu starosta Janků neodpoví vůbec a v odpovědi na další  9. ledna 2012 tvrdí, že Městská část Praha 8 v současné době nepřipravuje žádný projekt, týkající se uváděných  pozemků. Přitom 4. ledna, tedy o pět dnů dříve, Rada Městské části Praha 8 svým usnesením souhlasí s projektovou dokumentací k územnímu řízení k rozšíření areálu IPODEC – Čisté město.
Podrobnosti viz článek  Starosta Janků: od mlžení a odmítání informací ke lži.

Dějství šesté: Radnice nerespektuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Po zjištění, že Rada Městské části Praha 8 vyslovila souhlas s projektovou dokumentací k územnímu řízení k rozšíření areálu IPODEC – Čisté město, se občanské sdružení snažilo získat tuto dokumentaci. Když neuspělo u ředitele společnosti IPODEC ing. Vančury ani na stavebním úřadu Městské části Praha 8, požádalo o ni Úřad městské části Praha 8 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ten však žádost odmítl. Sdružení se tedy odvolalo a odbor kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy mu dal za pravdu a nařídil 28.2.2012 Úřadu městské části Praha 8, aby do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí požadované informace občanskému sdružení poskytl. Ani nařízení nadřízeného orgánu však nepřimělo vedení městské části Praha 8 k respektování zákona.

Dějství sedmé: Zjišťovací řízení EIA

Dne 1. března 2012 bylo zahájeno zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Občané se mohli do 21.3.2012 vyjádřit ke zveřejněnému záměru rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO. Občanské sdružení sepsalo své námitky k záměru v rozsáhlém 22stránkovém vyjádření, svoje připomínky poslalo na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy více než 220 občanů sídliště. Zatímco Městská část Praha 8 jednoznačně záměr podpořila a neshledala na něm nic problematického, odbor životního prostředí Magistrátu HMP dospěl k závěru, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, a proto bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dějství osmé: Řízení EIA

K dokumentaci záměru rošíření areálu IPODEC – Čisté město, kterou předložil v rámci řízení EIA investor, se kromě našeho občanského sdružení v srpnu 2013 vyjádřily další čtyři desítky občanů. V souladu se zákonným postupem následovalo zpracování posudku, kterého se ujala ing. Kateřina Hladká, PhD. V posudku, který byl zveřejněn 19. prosince 2013, se měla vypořádat rovněž se všemi připomínkami veřejnosti. Podé bylo možné vyjádřit se písemně do 20. ledna 2014 k posudku i k dokumentaci záměru, čehož využilo naše občanské sdružení i řada občanů. Následovalo veřejné projednání záměru, které bylo svoláno na 21. ledna 2014. Šlo o poslední možnost, kdy se mohli k záměru vyjádřit jednotliví občané, zatímco v dalších fázích – v případném územním řízení a stavebním řízení – už by bylo účastníkem řízení jen občanské sdružení a firma ODIN jako vlastník sousedního pozemku. Díky kvalitní přípravě a aktivní účasti členů sdružení i dalších obyvatel se podařilo pomocí závažných argumentů dosáhnout toho, že veřejné projednání bylo přerušeno, aby mohly být přezkoumány některé vznesené námitky.

Příznačné je, že z účasti na veřejném projednání se omluvili zástupci Městské části Praha 8, v jejíž budově se dokonce veřejné projednávání uskutečnilo. Vyhýbání se skutečnému věcnému dialogu o vhodné lokalitě pro odpadové hospodářství Prahy 8 je pro vedení Prahy 8 bohužel již typické.

(Přehled dalších aktivit sdružení najdete vlevo v Seznamu akcí).