Veřejné zasedání zastupitelstva MČ P8 19.6.2013

Veřejného zasedání zastupitelstva Mč P8 19.6.2013 se zúčastnili za OS pp. Mazánek, Sysel a Bílý. S příspěvkem na téma „Návrh přesunu fy IPODEC na sídlišti Střížkov“ vystoupil Jan Mazánek (jeho příspěvek je v příloze a plánek přesunu zde) .

Příprava této akce započala v březnu t.r., kdy návrh našemu OS předložila proj. Kancelář DELTAPLAN zastupující vlastníka části pozemků v naší oblasti – firmu ODIN. OS následně dosáhlo předběžné dohody s ředitelem Lesů hl.m. Prahy (správce další části pozemků). V dubnu byl návrh přednesen řediteli IPODECu ing. Vančurovi, který se k němu slíbil vyjádřit. Mezitím došlo na radnici P8 k jiným jednáním o koncepci “našeho“ území (námět externích projektantů), která však počítala se zakomponováním rozšířeného areálu IPODEC. Na tato jednání zástupci našeho OS nebyli zváni.

Protože do dnešního dne jsme se odpovědi od ing. Vančury nedočkali, rozhodli jsme se vystoupit na zasedání a informovat radu a zastupitele o návrhu DELTAPLAN+OS na přesun IPODECu.

Bezprostřední reakce starosty ani nikoho z rady jsme se nedočkali. Ještě předtím jednal p. Mazánek s ředitelem Vančurou. Z rozmluvy vyplynulo, že IPODEC se návrhem vůbec nezabýval. P. Vančura nicméně připustil možnost, že se jím bude zabývat poté, co k přesunu vyjádří ochotu všichni majitelé a správci dotčených pozemků (tedy Magistrát hl.m. Praha, Mč Praha8, ODIN, Lesy hl.m. Praha