Archiv rubriky: 2011

Setkání se zastupiteli radním Michalem Šustrem (TOP09) a Petrem Vilgusem (SZ)

Jmenovaní zastupitelé MČ Praha 8 se 3.5.2011 sešli se zástupci našeho o. s. ‚Střížkov 8 -Náš domov‘ Janem Mazánkem, Lenkou Karasovou a Petrem Bílým.

Oceňujeme zejména vstřícnost, jakou radní pan Šustr reagoval na naši výzvu k jednání i ochotu pana Vilguse účastnit se další schůzky.

Pan Šustr měl možnost alespoň z „ptačí perspektivy“ přehlédnout areál  IPODECu a přilehlých pozemků. Následně jsme ho stručně seznámili s důvody našeho nesouhlasu s umístěním sběrného dvora a rozšířením IPODECu v naší oblasti. Zopakovali jsme, že hlavním cílem sdružení je dosáhnout přemístění celého provozu IPODECu do vhodnější lokality. Zastupitele jsme ujistili, že jsme v krajním případě ochotni spolupracovat i na přípravě dalších variant (IPODEC na pozemcích v relativní blízkosti) nebo krizové variantě dopravní cesty kolem trafostanice.

Zástupci sdružení upozornili na to, že spojení  sběrný dvůr + parkoviště IPODECu do jednoho celku nemá opodstatnění. Zastupitelé připustili, že nezavrhují variantu použití dvou pozemků s různými parametry. Pan Šustr dokonce vyjádřil názor, že umístění sběrného dvora u nás není optimální z hlediska dopravních vzdáleností pro všechny obyvatele Prahy 8. Zmínil dále využitelné pozemky v Březiněvsi, které by bylo možno uvažovat pro parkoviště IPPODECu.

Pan Šustr přislíbil, že se blíže seznámí se situací, sejde se s starostou p. Janků a ředitelem IPDODECu p.Vančurou a následně nás seznámí s argumentací , kterou je podpořen dosavadní postoj Mč8 preferující rozšíření IPODECu a plán na SD u nás.

Přínosem schůzky byla ochota radního p.Šustra se naší problematikou zabývat, za což jsme mu závěrem poděkovali. Rekapitulací našich předchozích stanovisek se snad podařilo i rozptýlit nedorozumění, že sdružení postupně své požadavky stupňuje. Doufáme, že se zástupcům sdružení podařilo zastupitele přesvědčit o naší vůli aktivně pomáhat k dosažení všestranně uspokojivého řešení.

Setkání se zastupiteli Radimem Zátopkem a Petrem Vilgusem

Členové Zastupitelstva MČ Praha 8 Radim Zátopek (ČSSD) a Petr Vilgus (SZ) se 28. dubna sešli se zástupci našeho o. s. Střížkov 8 – Náš domov Růženou Šináglovou, Lenkou Karasovou, Antonínem Syslem a Alešem Pivodou. Oba komunální politikové tak vstřícně reagovali na naši žádost o schůzku. Seznámili se na ní s aktuálním stavem věcí týkajících se záměru společnosti IPODEC rozšířit areál, v němž firma dočasně sídlí, a s plány na případné zřízení sběrného dvora v bezprostředním sousedství obytných domů.

Jak jsme byli informováni, na radnici se hovoří o jakési „revoluci“ v našem sdružení a o údajném nástupu „radikálů“, kteří nyní mají za o. s. jednat a vystupovat. Pány Zátopka a Vilguse přítomní ujistili, že k ničemu podobnému v o. s. rozhodně nedošlo – jedinou změnou je odstoupení pana Antonína Sysla z funkce předsedy, takže do zvolení nového předsedy za o. s. jedná a vystupuje v souladu se stanovami místopředseda Jan Mazánek. Pan Sysel zůstává členem sdružení a aktivně se podílí na jeho práci. Na stanovených cílech a záměrech sdružení se tím nic nemění.

Pan Vilgus nás ujistil, že v klubu SZ máme podporu trvale. Zároveň se přímo ze schůzky telefonicky spojil s místostarostou Michalem Šustrem (TOP 09), který je ochoten přijmout v pondělí 2. května zástupce našeho o. s., aby se také on osobně seznámil se situací, cíli, záměry a podnikanými kroky sdružení. Tento vstřícný krok pana místostarosty oceňujeme a nepochybně jeho nabídky využijeme.

O dalším vývoji budeme na tomto webu operativně informovat.

-api-

Do Ládví bychom od Kauflandu mohli jezdit během několika dnů

Člen výboru našeho občanského sdružení Aleš Pivoda vznesl na Dopravní podnik hlavního města Prahy dotaz týkající se termínu chystaného zprovoznění zastávky autobusových linek 177 a 183 Třebenická směrem do Ládví.  Ing. Markéta Hlaváčková, vedoucí odboru DP, mu zaslala odpověď v tomto doslovném znění:

„Dobrý den,

pro zprovoznění autobusové zastávky Třebenická pro linky 177 a 183 směr Ládví  je v tuto chvíli třeba ještě vydat Stanovení dopravního značení ze strany Odboru dopravy MHMP (pro umístění zastávky), licenci dotčených linek a upravit signalizaci přilehlé křižovatky.

Přesný termín realizace není znám, nicméně počítáme s touto změnou řádově v několika dnech, maximálně týdnech.“

Můžeme se tedy těšit, že námi dlouho očekávaná zastávka se už brzy opravdu stane příjemnou realitou a od metra na Střížkově či na Vysočanské se k nám domů svezeme nejen jednou, ale hned třemi linkami!

Projekt rozšíření IPODEC je pro nás nepřijatelný

Stanovisko ke studii realizovatelnosti areálu firmy IPODEC v Praze, které naše občanské sdružení předalo řediteli firmy Ing. Vančurovi, je jednoznačné. Projekt rozšíření IPODEC na pozemek č. 527/97 je pro nás nepřijatelný v jakékoliv podobě. Pro informaci uvádíme celé znění.

VĚC: Stanovisko občanského sdružení Střížkov 8 – Náš Domov ke Studii realizovatelnosti areálu firmy IPODEC v PrazeVážený pane řediteli,

děkujeme Vám za představení projektu plánovaného rozšíření Vaší společnosti IPODEC – Čisté město, a.s. dne 28. února 2011. Projekt rozšíření IPODEC na pozemek č. 527/97 je pro nás nepřijatelný v jakékoliv podobě, což jsme mnohokrát na našich jednáních zdůraznili. Navíc pokračování provozu sběrného dvora v ulici Voctářova je pouze dočasné a z plánovaného projektu je téměř jisté, že by byl časem přemístěn na tento „připravený“ pozemek.

Jsme přesvědčeni, že do sídliště nepatří zázemí pro odpadový průmysl. Rádi bychom namísto toho viděli tento pozemek jako zelenou plochu využitou pro relaxaci a odpočinek obyvatel sídliště.

Naše občanské sdružení mnohokrát žádalo IPODEC a jeho akcionáře o větší aktivitu při hledání alternativních pozemků, ale z projektu je zřejmé, že jinou lokalitu neuvažujete. Navíc z našich dalších zjištění vyplývá, že v tomto směru nebylo zdaleka využito všech možností. Máme pocit, že preferujete především vlastní ekonomické zájmy. Zahrňte prosím tedy do svých ekonomických úvah i náklady na úhradu škod způsobených poklesem hodnoty majetku obyvatel sídliště v důsledku realizace Vaší studie.

Je pochopitelné, že každá ze stran hájí své zájmy. Chystáme se přihlásit k účasti ve všech správních řízeních, budeme pokračovat v aktivitách zaměřených proti rozšíření IPODEC v našem sídlišti a v případě nutnosti ověříme přípustnost soudního řešení, včetně alternativy hromadné žaloby na náhradu škody či jinou formu kompenzace.

Nadále se domníváme, že věcná a konstruktivní jednání s Vámi mohou přinést všestranně akceptovatelný výsledek a minimalizovat náklady / škody oběma stranám.

Jako dobrý signál vnímáme Vaši účast, otevřený přístup a ochotu k jednání na námi iniciované a zorganizované schůzce s ředitelem Lesů hl. m. Prahy, panem Kroutilem. Jsme rádi, že se podařilo ústně dojednat alespoň námi navrženou “krizovou variantu” spočívající  v příjezdu do zamýšleného areálu na pozemku 527/97 přes příjezdovou a odjezdovou komunikaci pro všechny vozy IPODEC směrem od sídliště, přes pozemek 527/100.

Žádáme Vás o zajištění podmínek a formálních náležitostí potřebných pro eventuelní realizaci této ústně dohodnuté krizové varianty. Nadále však platí, že nesouhlasíme s jakoukoliv formou využití pozemku 527/97 pro průmysl, nakládání s odpady ani zázemí pro tuto činnosti, např. v podobě parkování Vaší techniky.

Doufáme, že i případnou nabídku p. Eliáše na využití pozemků u Liberecké projednáte s plnou vážností.

Vaše sdělení o odsunu zahájení stavebních prací na rok 2012 vnímáme jako vstřícný krok vůči obyvatelům našeho sídliště. Na případné zahájení stavebního řízení zareagujeme, ale v současnosti ho považujeme za předčasné. Existuje nějaký termín, kdy si přejete zahájit stavební řízení nebo provést jiné kroky směřující k realizaci studie na pozemku 527/97? V rámci partnerské spolupráci prosím zvažte průběžné informování o plánovaných krocích. Přivítáme to.

S úctou,


Antonín Sysel
Předseda o.s. Střížkov 8 – Náš Domov

Starosta Janků: Nenechám bez povšimnutí žádný problém, který Vás bude tížit!

Březnové vydání měsíčníku Osmička představuje čtenářům nového starostu Městské části Praha 8 Ing. Jiřího Janků, který vystřídal dosavadního starostu Josefa Noska.

S panem Janků se čtyři zástupci našeho občanského sdružení již setkali v době, kdy zastával post radního (viz informace na tomto webu). Z tohoto setkání odcházeli s pocitem, že jde o mladého komunálního politika, který je ochoten naslouchat problémům, jež tíží jeho voliče.

V březnové Osmičce, již jako starosta Prahy 8, Jiří Janků publikoval úvodník, v němž tento náš pocit v podstatě potvrdil těmito slovy:

„Prioritou radnice pod mým vedením i nadále bude péče o životní prostředí… Úřad hodlám profilovat jako efektivní a transparentní instituci otevřenou všem obyvatelům a jejich názorům. Nenechám bez povšimnutí žádný problém, který Vás bude tížit, či námět, jejž budete mít na srdci. A pokud to bude v mých silách, pokusím se jej vyřešit.“

Rádi bychom věřili, že nejde jen o proklamativní slova.

O tom, že pan Janků vnímá problémy tížící občany, svědčí například jeho jasně deklarovaný odmítavý postoj proti záměru postavit u Čimického háje plynovou elektrárnu, která by přinesla tamějším obyvatelům zhoršení životního prostředí.

Doufejme tedy, že bude jako problém tížící nás, občany Střížkova, vnímat i dlouholeté negativní působení společnosti IPODEC na životní prostředí ve zdejší lokalitě. Natož pak snahy o rozšíření jejího areálu a dokonce i eventuální zřízení sběrného dvora 50 metrů od prvního obytného domu a 70 metrů od dětského hřiště.

V silách Úřadu Městské části Praha 8, v jehož čele nyní pan Janků stanul, je nepochybně situaci řešit. Důležitá bude snaha a vůle opravdu tak učinit.

Slova nového starosty nám dávají novou naději, že situace může být v budoucnu vyřešena k všestranné spokojenosti. Jak nás, občanů – voličů žijících na Střížkově, tak i akcionářů a zaměstnanců společnosti IPODEC.

Představení projektu IPODECu

Dne 28. 2. byl zástupcům sdružení představen návrh projektu rozšíření prostor pro parkování vozidel a nástavbu jednoho patra na stávající budově Ipodecu.

Zástupci sdružení převzali projektovou dokumentaci. Sdružení má čas na připomínky k projektu do 31.3.  Po projednání a posouzení i odborníky tuto možnost sdružení využije.

Zpráva o účasti OS na veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha 8

Dne 23.2.2011 se konala veřejná schůze zastupitelstva MČ Prahy 8.

Zastupitelstva se zúčastnilo minimálně 8 členů sdružení i dalších obyvatel Střížkova (p. Vilímek, pí Wintrová, p. Bílý, p. Mazánek, p. Sysel, sl. Karasová, pí. Haluzová a další).

Informační letáky rozdané zastupitelům a skvělá řeč paní Jany Haluzové odkaz na text a sl. Lenky Karasové odkaz vedla k zájmu o téma mezi Radními za TOP 09 (Markéta Adamová, Vladislav Černý) a zastupiteli za Stranu Zelených (Petr Vilgus, Eliška Vejchodská).

V průběhu dne proběhly i rozhovory s novým starostou Ing. Jiřím Janků (ODS) a radním Matějem Fichtnerem (TOP 09). Uvidíme, zda jednání povedou k hmatatelným výsledkům.
Kromě hlavního bodu schválení rozpočtu radnice na rok 2011 proběhla volba nového starosty (Ing. Jiří Janků, ODS), exstarosta Josef Nosek byl zvolen radním.

Radní Ing. Jiří Janků (ODS) přijal zástupce občanského sdružení

Pan Ing. Janků se ve čtvrtek 3. února dopoledne sešel s představiteli našeho občanského sdružení. Občany sídliště Střížkov 8 zastupovali předseda o. s. Antonín Sysel (Roudnická ulice), Mgr. Aleš Pivoda (Černého ulice), Petr Bílý (Česákova ulice) a Jana Haluzová (Červenkova ulice). Schůzka se konala poté, co výbor o. s. reagoval na sdělení starosty Prahy 8 Josefa Noska, že záměrem rozšířit plochu areálu firmy IPODEC – čisté město a eventuálně vybudovat na Střížkově i sběrný dvůr se bude zabývat nová politická reprezentace Městské části Praha 8. Proto výbor o. s. požádal pana radního jakožto představitele nejsilnější politické strany v Praze 8 o možnost setkat se s ním, sdělit mu stanoviska občanů sídliště Střížkov 8 a vyslechnout jeho názory.

Při jednání jsme vyjádřili svou nespokojenost s tím, že v předchozím volebním období ODS nereagovala na naše podněty k jednání a nepřistoupila na vzájemnou komunikaci. Zejména jsme mu tlumočili nesouhlas občanů s vybudováním sběrného dvora v naší lokalitě a rozšířením společnosti IPODEC v blízkosti obytných budov a dětského hřiště. Představili jsme mu naše vize řešení a to jak definitivního, tedy přemístění fitmy IPODEC a sběrného dvora do jiných prostorů, tak i kompromisního dočasného řešení rozšíření parkovací plochy pro IPODEC s výjezdem mimo Bešťákovu ulici.

Pan radní potvrdil nám již známou informaci, že v roce 2011 bude zcela určitě zachován provoz sběrného dvora ve Voctářově ulici. Pozitivně hodnotil dosavadní práci ředitele společnosti IPODEC Ing. Karla Vančury, který podle jeho slov podniká potřebné kroky za účelem zjištění možností eventuálního přesunu společnosti do jiné lokality. Je obeznámen s tím, že již dlouhodobě jednáme s panem Vančurou o přijatelných řešeních. K těm podle něj ale patří i možnost, že by IPODEC i nadále působil v naší lokalitě. Zdálo se ovšem, že radnice v těchto záležitostech přenechává iniciativu Ing. Vančurovi a sama nevidí podmínky pro vlastní aktivní zasahování.

Ing. Janků vyjádřil ochotu se podle potřeby se zástupci našeho sdružení i v budoucnosti scházet. Vzal rovněž na vědomí, že podle příslibu Ing. Vančury by měl být v únoru představen projekt rozšíření plochy areálu IPODEC, k němuž budou přizváni a o vyjádření požádáni i zástupci o. s. Akceptoval náš názor, že by na této prezentaci byla žádoucí jeho osobní přítomnost, nebo přítomnost jiného zastupitele z řad ODS.

Pan Janků také uvedl, že možnost vystoupení zástupce našeho o. s. na některém z veřejných zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 podpoří.

Konzultace v Ekoporadně Koniklec

Dne 25.1.2011 proběhla konzultace s ekoporadcem MUDr. Jebavým v sídle ČSOP Koniklec na Žižkově. Vyslechli jsme názory tohoto odborníka k možnostem postupu při řešení našeho problému se sběrným dvorem a provozem firmy IPODEC. Dostalo se nám několika užitečných podnětů i příslib další spolupráce s touto poradnou.

Petr Bílý