Rychlé občerstvení

Od června 2016 až do ledna 2018 jsme se snažili zabránit vybudování jednotky rychlého občerstvení s prodejem přes okénko a drive thru prodejem na pozemku mezi dvěma dopravními pruhy komunikace Vysočanská (oblast mezi Kauflandem a školkou Drahorádova) na úrovni zastávek autobusů Třebenická. Bohužel stavební úřad využil legální možnosti informovat náš spolek o zahájení územního řízení nikoliv písemně, ale veřejnou vyhláškou (obeslal jen povinných 30 účastníků řízení), a my jsme na toto zveřejnění přišli o několik dnů později než byl termín, který by nám zaručil možnost stát se účastníkem řízení.

Byli jsme však přesvědčeni, že záměr je v rozporu s platným územním plánem. Záměr byl situován v monofunkčním území S4 – ostatní dopravně významné komunikace, které slouží pro provoz automobilové dopravy a provoz PID. Stavba byla navržena v ploše místní komunikace I. třídy a současně v ochranném pásmu metra a pokud by byla realizována, mohla by zásadně narušit jak plynulý provoz na této vytížené komunikaci, tak i bezpečnost účastníků provozu, neboť restaurace by byla umístěna ve středovém pásu mezi dvěma křižovatkami (viz ztmavěná plocha na přiložené mapce). 

Protože v územním řízení byl záměr schválen, obrátitili jsme se na Magistrát hl. m. Prahy se žádostí o přezkumné řízení. Ten v červnu 2017 zahájil přezkumné řízení a dospěl k závěru, že územní rozhodnutí pro tuto stavbu bylo vydáno v rozporu s platnými právními předpisy.

Přesto s odvoláním na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj v několika obdobných případech, kterými je MHMP povinen se řídit, nebylo toto územní rozhodnutí zrušeno
a probíhající přezkumné řízení bylo zastaveno. Magistrát hl. města Prahy dospěl k závěru, že na vině byl Stavební úřad Prahy 8 a nikoliv žadatel a „i když došlo k porušení stavebního zákona, převažuje dobrá víra žadatele nad tímto porušením zákona“. 

Nebyli jsme sami, kdo se záměrem vybudovat jednotku rychlého občerstvení nesouhlasil. Našli jsme spojence v opozičních zastupitelích, zejména se v této záležitosti angažovali Vlaďka Vojtíšková a Tomáš Němeček.

Podle jejich i našeho názoru argument, že žadatel jednal v dobré víře, by byl přijatelný v situaci, že v průběhu řízení došlo ke změně územního plánu a pozemek se dostal do jiné kategorie, která neumožňuje realizovat zde takovou stavbu. Investor však musel od začátku vědět, že platný územní plán stavbu, kterou zamýšlel, nedovoluje. Bylo by velmi neprofesionální, kdyby si hned na počátku zpracování projektu nezjistil, zda jeho záměr je či není v souladu s územním plánem. Jednal tedy v „dobré víře“, že se mu podaří získat územní rozhodnutí, které bude v rozporu s platnými právními předpisy.

Občané Prahy 8 však nemohou nést následky chybného a dokonce protiprávního rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 8! Jedinou možností, jak zabránit realizaci tohoto nebezpečného a protiprávního záměru, je tedy okamžité vypovězení nájemní smlouvy, kterou uzavřelo hl. město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací, a. s., se společností DKE, s. r. o., která stavbu chtěla realizovat. 

O to jsme jak spolek, tak opoziční zastupitelé požádali dopisem začátkem ledna 2018 primátorku Adrianu Krnáčovou a všechny členy rady. A 21. ledna přišel dopis radního pro majetek hl. m. Prahy Karla G. Procházky, který stručně sděluje, že odeslal Technické správě komunikací žádost o ukončení nájemní smlouvy s DKE s.r.o.!