Projekt rozšíření IPODEC je pro nás nepřijatelný

Stanovisko ke studii realizovatelnosti areálu firmy IPODEC v Praze, které naše občanské sdružení předalo řediteli firmy Ing. Vančurovi, je jednoznačné. Projekt rozšíření IPODEC na pozemek č. 527/97 je pro nás nepřijatelný v jakékoliv podobě. Pro informaci uvádíme celé znění.

VĚC: Stanovisko občanského sdružení Střížkov 8 – Náš Domov ke Studii realizovatelnosti areálu firmy IPODEC v PrazeVážený pane řediteli,

děkujeme Vám za představení projektu plánovaného rozšíření Vaší společnosti IPODEC – Čisté město, a.s. dne 28. února 2011. Projekt rozšíření IPODEC na pozemek č. 527/97 je pro nás nepřijatelný v jakékoliv podobě, což jsme mnohokrát na našich jednáních zdůraznili. Navíc pokračování provozu sběrného dvora v ulici Voctářova je pouze dočasné a z plánovaného projektu je téměř jisté, že by byl časem přemístěn na tento „připravený“ pozemek.

Jsme přesvědčeni, že do sídliště nepatří zázemí pro odpadový průmysl. Rádi bychom namísto toho viděli tento pozemek jako zelenou plochu využitou pro relaxaci a odpočinek obyvatel sídliště.

Naše občanské sdružení mnohokrát žádalo IPODEC a jeho akcionáře o větší aktivitu při hledání alternativních pozemků, ale z projektu je zřejmé, že jinou lokalitu neuvažujete. Navíc z našich dalších zjištění vyplývá, že v tomto směru nebylo zdaleka využito všech možností. Máme pocit, že preferujete především vlastní ekonomické zájmy. Zahrňte prosím tedy do svých ekonomických úvah i náklady na úhradu škod způsobených poklesem hodnoty majetku obyvatel sídliště v důsledku realizace Vaší studie.

Je pochopitelné, že každá ze stran hájí své zájmy. Chystáme se přihlásit k účasti ve všech správních řízeních, budeme pokračovat v aktivitách zaměřených proti rozšíření IPODEC v našem sídlišti a v případě nutnosti ověříme přípustnost soudního řešení, včetně alternativy hromadné žaloby na náhradu škody či jinou formu kompenzace.

Nadále se domníváme, že věcná a konstruktivní jednání s Vámi mohou přinést všestranně akceptovatelný výsledek a minimalizovat náklady / škody oběma stranám.

Jako dobrý signál vnímáme Vaši účast, otevřený přístup a ochotu k jednání na námi iniciované a zorganizované schůzce s ředitelem Lesů hl. m. Prahy, panem Kroutilem. Jsme rádi, že se podařilo ústně dojednat alespoň námi navrženou “krizovou variantu” spočívající  v příjezdu do zamýšleného areálu na pozemku 527/97 přes příjezdovou a odjezdovou komunikaci pro všechny vozy IPODEC směrem od sídliště, přes pozemek 527/100.

Žádáme Vás o zajištění podmínek a formálních náležitostí potřebných pro eventuelní realizaci této ústně dohodnuté krizové varianty. Nadále však platí, že nesouhlasíme s jakoukoliv formou využití pozemku 527/97 pro průmysl, nakládání s odpady ani zázemí pro tuto činnosti, např. v podobě parkování Vaší techniky.

Doufáme, že i případnou nabídku p. Eliáše na využití pozemků u Liberecké projednáte s plnou vážností.

Vaše sdělení o odsunu zahájení stavebních prací na rok 2012 vnímáme jako vstřícný krok vůči obyvatelům našeho sídliště. Na případné zahájení stavebního řízení zareagujeme, ale v současnosti ho považujeme za předčasné. Existuje nějaký termín, kdy si přejete zahájit stavební řízení nebo provést jiné kroky směřující k realizaci studie na pozemku 527/97? V rámci partnerské spolupráci prosím zvažte průběžné informování o plánovaných krocích. Přivítáme to.

S úctou,


Antonín Sysel
Předseda o.s. Střížkov 8 – Náš Domov