Zahájeno zjišťovací řízení EIA

Občané se mohou písemně vyjádřit k záměru rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO do 21. března 2012. Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Připomínky k záměru chystá samozřejmě naše občanské sdružení, ale mohou se k němu vyjádřit i obyvatelé domů v bezprostřední blízkosti areálu. Písemná vyjádření k oznámení odboru ochrany prostředí MHMP o záměru rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO je možno zasílat do 21.3.2012 na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.