Další kauza: Nezákonné využívání pozemků firmou Gardavský

Zákony  pro Prahu 8 neplatí? Zdá se, jako by si to představitelé Úřadu Městské části Praha 8 mysleli. Jak jinak si vysvětlit jejich jednání v nové kauze, na kterou si posvítilo naše občanské sdružení?

V posledních měsících došlo k výraznému zvýšení množství polétavého prachu na sídlišti. Upozornilo nás na to více občanů současně s domněnkou, že je to způsobeno činností firmy Pavla Gardavského na pozemcích nedaleko obytných domů na sídllišti Střížkov.

Jak dokumentují přiložené fotografie, firma na tyto pozemky sváží stavební odpad a zde jej třídí. To nás vedlo 23.11.2011 k zaslání žádosti na Českou inspekci životního prostředí, aby prošetřila, zda je firma oprávněna zde provádět činnost s dopadem na životní prostředí, tj. zejména recyklační činnost nebo výrobu stavebního materiálu. Žádost jsem doprovodili i fotografiemi.

Česká inspekce životního prostředí se však neobtěžovala místním šetřením a spojila se s Úřadem MČ P8, který jí sdělil,  že na pozemcích dochází k nakládání se stavebním materiálem (prý se jedná  v podstatě o dvůr stavební firmy). Tím, že se nejedná o nakládání se stavebními odpady, nemá prý  inspekce k řešení této problematiky kompetenci – sdělila nám 27.1.2102.

Protože Pavlu Gardavskému bylo uděleno živnostenské oprávnění mj. na přípravné a dokončovací stavební práce a specializované stavební činnosti živnostenským odborem Úřadu Městské části Praha 3, obrátili jsme se na tento odbor 9. února 2012 se žádostí o prošetření činnosti firmy Gardavský. Upozornili jsme, že uvedené pozemky jsou podle platného územního plánu v kategorii ZMK – zeleň městská a krajinná a žádali jsme o prošetření, zda firma má na těchto pozemcích řádně evidovánu provozovnu (podle živnostenského rejstříku nikoliv) a zda je oprávněna provádět zde svoji činnost.

Odpovědí nám byla informace, že o součinnost při výkonu kontroly byl požádán odbor živnostenský Úřadu Městské části Praha 8. Ten nás však informoval teprve po více než třech měsících (21.5.2012), že po kontrole neshledal důvody pro zahájení správního řízení.

Ještě předtím – když se tak dlouho nic nedělo – jsme si ale ověřili na stavebním odboru ÚMČ Praha 8, že firmě Gardavský nebylo uděleno žádné stavební povolení na aktivity na těchto pozemcích. A když jsme zjistili, že spolumajitelem jedné ze dvou parcel, na kterých firma Gardavský provádí svoji činnost, je Magistrát hlavního města Prahy, požádali jsme 14.5.2012 jeho odbor evidence, správy a využití majetku o ukončení nezákonného využití pozemku ve spoluvlastnictví MHMP.

Teprve zde se naší žádostí zabývali seriozně. Prostřednictvím správcovské organizace URBIA s.r.o. bylo provedeno místní šetření, při němž bylo zjištěno mj. :

– Na pozemcích se nachází deponie stavebního materiálu včetně suti a kontejnerů s označením Údražba zeleně – P. Gardavský. Stavební materiál je složen i mimo oplocenou část pozemku na veřejné komunikaci K zahradničcví.

– V jihovýchodní části pozemku (cca 2220 m2) je oplocený areál se zaparkovanými vozidly, drobnými stavbami, stavebními buňkami, kontejnery pro převoz zboží a se stavbou nezapsanou v KN (pozn.: katastr nemovitostí), která v současnosti prochází rekonstrukcí. Dle sdělení pracovníků provádějících rekonstrukci je investorem stavby pan Gardavský.

– Není známo, na jakém právním podkladě je využívána severní a jihovýchodní část předmětného pozemku, na pozemek parc. č. 527/99 SVM MHMP neeviduje žádnou nájemní smlouvu (pozn.: MHMP je spoluvlastníkem tohoto pozemku).

– Při odkupu tohoto pozemku odbor ochrany životního prostředí HMP upozorňoval na to, že pozemek je dle územního plánu ÚP HMP stabilizován pro funkční využití ploch ZMK – zeleň městská a krajinná.

– Útvar rozvoje hl. m. Prahy nedoporučil prodej pozemku z důvodu, že je tento pozemek součástí celoměstského systému zeleně a je v území propojovacím článkem zeleně mezi navazujícími plochami určenými pro zástavbu a jeho využití pro umístění provozovny údržby zeleně je v dané lokalitě nežádoucí. Tyto skutečnosti byly P. Gardavskému sděleny dopisem ze dne 2.2.2011.

Jak jsme se dozvěděli z kopie dopisu Pavlu Gardavskému, kterou obdrželo naše občanské sdružení, vedoucí odd. pronájmu, prodeje a nabývání nemovitostí MHMP Jan Rak požádal Pavla Gardavského o zjednání nápravy, zejména zdůraznil, že využívání pozemků musí být v souladu s platnými zákony. Současně ho upozornil, že za užívání pozemku bez právního důvodu, tj. bez smluvního vztahu, náleží hl. m. Praha úhrada za dva roky zpět za jeho faktické užívání.

Potud by se mohlo zdát, že spravedlnosti bude učiněno zadost a že na rozdíl od Úřadu Městské části Prahy 8, který neshledal žádný důvod ke správnímu řízení s firmou Gardavský, Magistrát se postará o nápravu a obyvatelé sídliště Střížkov budou zbaveni nežádoucího zdroje polétavého prachu. Zarazil nás však závěr dopisu. Na jedné straně v něm Jan Rak žádá příslušné odbory, aby provedly kontrolu, zda byla po této výzvě na předmětných pozemcích sjednána náprava. Současně ale jako možnost narovnání majetkoprávních vztahů uvádí Pavlu Gardavskému zaslání písemné žádosti o pronájem pozemku.

Proto jsme v reakci na tento dopis upozornili Jana Raka, že naše občanské sdružení psalo stížnost na aktivity P. Gardavského zejména proto, že zatěžují přilehlé okolí zvýšenou prašností a hlukem. Tuto zátěž životního prostředí nevyřeší „dodatečně sepsaná smlouva o pronájmu pozemku“. Nemůžeme s tím souhlasit také principielně proto, že není přece možné, aby si kdokoliv začal budovat jakoukoliv svoji výdělečnou činnost v rozporu se zákony  a potom si dodatečně (ať již za jakýkoliv poplatek) sepsal s vedením města smlouvu, která by mu to umožnila. Na závěr jsme jej v dopise z 21. června 2012 požádali, aby se MHMP zasadil o navrácení pozemku do stavu, který je v souladu s územním plánem. Na odpověď dosud čekáme.