Nezákonná činnost firmy Gardavský

Na podzim 2011 jsme zaregistrovali na sídlišti výrazně zvýšené množství polétavého prachu. Když jsme se pídili po jeho zdroji, přišli jsme na to,  že fima Pavla Gardavského (IČ 12619418), která zajišťuje pro městskou část Praha 8 údržbu veřejné zeleně, před časem zakoupila pozemek na parcelách č. 527/99 a 527/7 v sousedství obytných domů na sídlišti Střížkov a  nyní jej začala používat ke skladování stavebního odpadu a k jeho drcení a třídění. 

Zjistili jsme, že tyto pozemky jsou vedeny v územním plánu v kategorii zeleň městská a krajinná, že firma nemá povolení k nakládání s odpady a že bez stavebního povolení rekonstruuje objekty, které se na uvedených pozemcích nacházejí. 

Obraceli jsme se žádostí o prošetření a zjednání nápravy postupně na Českou inspekci životního prostředí a tři odbory Úřadu městské části Praha 8 (životního prostředí, stavební úřad, živnostenský úřad) i komisi životního prostředí Rady MČ Praha 8 (za účasti starosty ing.  Janků), ale bezvýsledně. 

K obratu došlo teprve tehdy, když jsme se obrátili na Magistrát hlavního města Prahy. Ověřili jsme si totiž, že spolumajitelem jedné ze dvou parcel, na kterých firma Gardavský provádí svoji činnost, je MHMP. Proto jsmepožádali 14.5.2012 jeho odbor evidence, správy a využití majetku o ukončení nezákonného využití pozemku ve spoluvlastnictví MHMP.

Teprve zde se naší žádostí zabývali seriozně. Prostřednictvím správcovské organizace URBIA s.r.o. bylo provedeno místní šetření, při němž bylo zjištěno mj. :

– Na pozemcích se nachází deponie stavebního materiálu včetně suti a kontejnerů s označením Údržba zeleně – P. Gardavský. Stavební materiál je složen i mimo oplocenou část pozemku na veřejné komunikaci K zahradnictví.

– V jihovýchodní části pozemku (cca 2220 m2) je oplocený areál se zaparkovanými vozidly, drobnými stavbami, stavebními buňkami, kontejnery pro převoz zboží a se stavbou nezapsanou v KN (pozn.: katastr nemovitostí), která v současnosti prochází rekonstrukcí. Dle sdělení pracovníků provádějících rekonstrukci je investorem stavby pan Gardavský.

– Není známo, na jakém právním podkladě je využívána severní a jihovýchodní část předmětného pozemku, na pozemek parc. č. 527/99 SVM MHMP neeviduje žádnou nájemní smlouvu (pozn.: MHMP je spoluvlastníkem tohoto pozemku).

– Při odkupu tohoto pozemku odbor ochrany životního prostředí HMP upozorňoval na to, že pozemek je dle územního plánu ÚP HMP stabilizován pro funkční využití ploch ZMK – zeleň městská a krajinná.

– Útvar rozvoje hl. m. Prahy nedoporučil prodej pozemku z důvodu, že je tento pozemek součástí celoměstského systému zeleně a je v území propojovacím článkem zeleně mezi navazujícími plochami určenými pro zástavbu a jeho využití pro umístění provozovny údržby zeleně je v dané lokalitě nežádoucí. Tyto skutečnosti byly P. Gardavskému sděleny dopisem ze dne 2.2.2011.

Jak jsme se dozvěděli z kopie dopisu Pavlu Gardavskému, kterou obdrželo naše občanské sdružení, vedoucí odd. pronájmu, prodeje a nabývání nemovitostí MHMP Jan Rak požádal Pavla Gardavského o zjednání nápravy, zejména zdůraznil, že využívání pozemků musí být v  souladu s platnými zákony. Současně ho upozornil, že za užívání pozemku bez právního důvodu, tj. bez smluvního vztahu, náleží hl. m. Praha úhrada za dva roky zpět za jeho faktické užívání. Kromě toho Jan Rak požádal příslušné odborné útvary MČ Praha 8, aby provedly kontrolu, zda byla po této výzvě na předmětných pozemcích sjednána náprava.

Když se dlouho nic nedělo, poslali jsme v lednu 2013 na odbor kontrolních činností MHMP stížnost na nečinnost MČ P8. Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP odpověděl, že vyzval spoluvlastníky pozemku Miladu Gardavskou a Pavla Gardavského o vyklizení a  předání části pozemku zpět k užívání hl. m. Praze. Zároveň vyúčtoval finanční úhradu za faktické neoprávněné užívání pozemku. 

Dále sdělil, že podle stanoviska tajemníka ÚMČ P8 vyplývá, že odbor výstavby ÚMČ P8 poučil vlastníka stavby o možnosti podat návrh na dodatečné povolení stavby. Posledním úkonem stavebního úřadu bylo přerušení řízení o dodatečném povolení stavby ze dne 8.2.2013.  

Krátce nato jsme díky sledování úřední desky zjistili, že odbor evidence, správy a využití majetku MHMP oznámil 21.3.2014 záměr prodat 51/108 spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 527/99 manželům Gardavským. Proto jsme magistrát ihned požádali, aby záměr byl stažen, neboť prodej by vedl ke snadnější legalizaci stávajícího nezákonného využívání pozemku. O celé záležitosti jsme informovali rovněž primátora Hudečka. Po našich upozorněních byl záměr prodeje stažen. 

Paralelně s tím jsme znovu požádali Českou inspekci životního prostředí o zásah, náš podnět jsme doložili aktuálními fotografiemi z drcení a třídění stavebního odpadu. Inspekce tentokrát uložila Gardavskému pokutu za porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a  společnosti MENHIR za nakládání se stavebními odpady – soustřeďování a drcení. A  konstatovala, že pokud nebude činnost obou subjektů na pozemcích zlegalizována jak příslušným stavebním úřadem, tak MHMP dle zákona o odpadech, bude inspekcí nařízeno vyklizení pozemků od shromážděných odpadů.

V květnu 2014 nám odbor výstavby MČ Praha 8 oznámil, že zahájil řízení o dodatečné povolení stavby „Provozovna údržby veřejné zeleně…“ 

Ve svém záporném stanovisku jsme upozornili,že činnost Gardavského na pozemku není v souladu s územním plánem a že ČIŽP se chystá udělit pokutu za porušení zákona o  odpadech. 

Nicméně 10.10.2014 odbor výstavby udělil dodatečné povolení na dočasnou stavbu, a to do 31.12.2020. 

V odvolání proti tomuto rozhodnutí argumentujeme hlavně tím, že povolení je vydáno v rozporu se skutečným způsobem a účelem užívání pozemku, na němž je prováděna jiná činnost, než na jakou je vydáváno povolení. Navrhujeme se nejdříve zasadit o ukončení nepovolené činnosti a teprve potom řešit dodatečné povolené dočasné stavby přesně podle reálné situace na místě odpovídající faktickému stavu věci. 

Posledním krokem v celé záležitosti je rozhodnutí odboru stavebního řádu MHMP z 20.7.2015. Jako odvolací orgán ruší rozhodnutí MČ P8 ze dne 10.10.2014 a vrací věc k novému projednání. V rozhodnutí dává za pravdu našim námitkám. 

V novém řízení musí žadatel prokázat splnění podmínek stanovených v ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona (mj. že stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování). Dále musí projektová dokumentace obsahovat stavební výkresy všech staveb a jejich účel užívání, co bude konkrétně předmětem manipulace a co bude konkrétně skladem na skladových plochách – tomu musí odpovídat druh zpevnění ploch a odpovídající řešení odtokových poměrů. 

Za nedostatečné pokládá odvolací správní orgán prokázání výjimečně přípustného funkční využití  pro dodatečné povolení stavby. Dále musí upřesnit žádost o skutečnosti, které směřují do oblasti nakládání s odpady, pokud takovou činnost hodlají i nadále provádět (vyjádření orgánů na úseku odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany veřejného zdraví). Musí rovněž dodat závazné stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP, zda stavba je zdrojem znečišťování ovzduší nebo nikoliv, včetně posouzení stacionárního zdroje kotle na tuhá paliva. V novém projednání se musí stavební úřad zabývat legálností všech přípojek. Podle odvolacího orgánu postup stavebního úřadu vykazuje vady, které nelze odstranit v odvolacím řízení, proto věc vrací k novému projednání.