IPODEC žádá o povolení ke kácení dřevin

Aniž by vyčkala na výsledek zjišťovacího řízení EIA, požádala společnost IPODEC – Čisté město Městskou část Praha 8 o povolení ke kácení dřevin v souvislosti s plánovaným rozšířením areálu IPODEC. Naše občanské sdružení vstoupilo do správního řízení a připravuje námitky, které má doručit odboru životního prostředí Městské části Praha 8 nejpozději do 25. dubna.

Jako účastníci řízení jsme se mohli seznámit s příslušnými dokumenty a mezi nimi jsme objevili smlouvu o nájmu pozemku ze dne 1. února 2010, podle které Městská část Praha 8 pronajímá pozemek parc. č. 597/97 v k.ú. Střížkov společnosti IPODEC – Čisté město k účelu provedení nezbytných terénních úprav pozemku (odstranění náletových křovin, zpevnění plochy, její oplocení, výsadba zeleně), vybudování sociálního a provozního zázemí pro část zaměstnanců, výstavba a provozování zařízení na třídění odpadu (např. sběrný dvůr) a rozšíření parkovacích ploch.

Přitom na náš dotaz, zda se připravuje nějaký projekt na využití tohoto pozemku, odpověděl 9. ledna 2012, že Městská část Praha 8 zde žádný projekt nepřipravuje.