Archiv rubriky: 2012

Pro Úřad městské části Praha 8 zákony neplatí?

Ani příkaz odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy nestačil k tomu, aby Úřad městské části Praha 8 vyřídil žádost našeho občanského sdružení o poskytnutí informace. Jak jsme již informovali, radnice odmítla poskytnout nám informace týkající se projektové dokumentace k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“. 

Na naše odvolání rozhodl odbor kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy dne 28.2.2012 a přikázal Úřadu městské části Praha 8, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí naši žádost vyřídil. Ten však nadále nerespektuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a na příkaz ńadřízeného orgánu dosud nijak nereagoval.

Magistrát vyhověl naší stížnosti

Úřad městské části Praha 8 je povinen vyřídit žádost občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov o poskytnutí informace, podané 18. ledna 2012. Přikázal mu to Magistrát hl. m. Prahy, odbor kontrolních činností jako nadřízený orgán na základě stížnosti našeho sdružení. 

Kromě toho, že plně uznal naši věcnou argumentaci, konstatoval, že Úřad městské části Praha 8 pochybil i po formální stránce, neboť pokud došel k závěru (v posuzovaném případě mylně), že žádosti o informace nelze vyhovět, měl ve věci v souladu s ust. § 15 InfZ vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Zahájeno zjišťovací řízení EIA

Občané se mohou písemně vyjádřit k záměru rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO do 21. března 2012. Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Připomínky k záměru chystá samozřejmě naše občanské sdružení, ale mohou se k němu vyjádřit i obyvatelé domů v bezprostřední blízkosti areálu. Písemná vyjádření k oznámení odboru ochrany prostředí MHMP o záměru rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO je možno zasílat do 21.3.2012 na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.

Radnice odmítá poskytnout informace o projektu rozšíření areálu IPODEC

Trojí pokus o seznámení se s projektem rozšíření areálu IPODEC – Čisté město skončil zatím bezúspěšně. Nejprve jsme požádali o poskytnutí projektové dokumentace k územnímu řízení ředitele společnosti IPODEC ing. Vančuru. Protože jsme neuspěli, obrátili jsme se na stavební úřad Městské části Praha 8 osobně se žádostí o nahlédnutí do projektu. Po odmítnutí nezbylo než požádat o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Konkrétně šlo o tyto informace:

1)      Stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“ na pozemcích parc. č. 527/64, 527/65, 527/97, 527/110, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8

2)      Stanovisko komise Rady Městské části Praha 8 pro územní  rozvoj k projektové dokumentaci k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“ na pozemcích parc. č. 527/64, 527/65, 527/97, 527/110, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8

3)      projektovou dokumentaci k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“ na pozemcích parc. č. 527/64, 527/65, 527/97, 527/110, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8

Naší žádosti Úřad Městské části Praha 8 nevyhověl, viz zdůvodnění, strana 1 a strana 2.

K zamítnutí žádosti jsme 8.2.2012 podali odvolání, které jsme zdůvodnili takto:

„Dne 18.1.2012 jsme požádali o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (viz kopie žádosti v příloze). Tuto žádost jste v odpovědi ze dne 1.2.2012 odmítli se zdůvodněním, se kterým nesouhlasíme.

K bodu 1) a 2) uvádíte, že požadovaná stanoviska odborných útvarů a komise Rady MČ Praha 8 pro územní rozvoj není možné poskytnout, neboť se jedná o stanoviska interní, která jsou součástí pracovního materiálu pro jednání Rady MČ Praha 8 a jsou neveřejná. Odvoláváte se přitom na  ust. § 70 odst 1 ve spojení s ust. § 94 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Ze skutečnosti, že podle citovaného zákona jsou schůze Rady neveřejné, však nikterak nevyplývá, že podklady, které slouží k rozhodování Rady, jsou rovněž neveřejné.

Zákon č. 106/1999 Sb. přesně specifikuje, kdy povinný subjekt informaci neposkytne (§ 7,8,) nebo může omezit její poskytnutí (§ 11), avšak ani v jednom případě se na uváděné důvody nedá vztáhnout Vaše zdůvodnění.

Dále k bodu 3) uvádíte, že v současné době není na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 8 podána žádná žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, takže nahlížet do spisu bude možné až po zahájení řízení a oznámení termínu ústního jednání.

V tomto případě si stavební úřad ve svém názoru zjevně plete režim poskytování informací formou nahlédnutí do spisu s jiným režimem – a sice obecným režimem přístupu k informacím dle zákona  č. 106/1999 Sb. Podle tohoto zákona máme právo na informace, které jsou definovány jako „informace, které se vztahují k působnosti povinného subjektu“ (§ 2 odst. 1 zák. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Pokud tedy stavební úřad má k disposici jakékoliv informace  o chystané stavbě či chystaném řízení, je povinen je na žádost poskytnout.

Z uvedených důvodů s Vaším zamítnutím naší žádosti nesouhlasíme a podáváme odvolání proti němu. Na své žádosti nadále trváme. Připomínáme, že nežádáme o informace v režimu územního řízení, ale podle zákona o svobodném přístupu k informacím.“