Magistrát dal za pravdu našemu odvolání

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozovna údržby veřejné zeleně na pozemku parc. č. 527/99 v k.ú. Střížkov v ulici K Zahradnictví a vrátil věc k novému projednání. Stalo se tak na základě odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 8, které jsme podali 24.10.2014.

Odvolací orgán dal za pravdu našim námitkám, vytkl odboru výstavby ÚMČ Praha 8 řadu chyb, které nelze odstranit v odvolacím řízení, a proto vrátil věc k novému projednání.

V novém řízení musí žadatelé Milada Gardavská a Pavel Gardavský  prokázat splnění podmínek stanovených v ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona (mj. že stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování). Dále musí projektová dokumentace obsahovat stavební výkresy všech staveb a jejich účel užívání, co bude konkrétně předmětem manipulace a co bude konkrétně skladem na skladových plochách – tomu musí odpovídat druh zpevnění ploch a odpovídající řešení odtokových poměrů.

Za nedostatečné pokládá odvolací správní orgán prokázání výjimečně přípustného funkční využití  pro dodatečné povolení stavby. Dále musí žadatelé upřesnit žádost o skutečnosti, které směřují do oblasti nakládání s odpady, pokud takovou činnost hodlají i nadále provádět (vyjádření orgánů na úseku odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany veřejného zdraví). Musí rovněž dodat závazné stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP, zda stavba je zdrojem znečišťování ovzduší nebo nikoliv, včetně posouzení stacionárního zdroje kotle na tuhá paliva. V novém projednání se musí stavební úřad zabývat legálností všech přípojek.