Stanovy Spolku Střížkov 8 – Náš domov

Čl. I

Název a sídlo spolku

1.  Název spolku je: „Spolek Střížkov 8 – Náš domov“ (dále jen „spolek“).

2.  Sídlem spolku je obec: Praha 8 – Střížkov.

3. Spolek sídlí na adrese: Česákova 424, 182 00 Praha 8 – Střížkov.

Čl. II

Charakter a působnost spolku

1.  Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se sdružili k aktivní činnosti zejména k ochraně přírody a krajiny a životního prostředí, k rozvoji občanské společnosti a k naplňování, popularizaci a propagaci dalších cílů spolku. Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.  Spolek působí v České republice.

Čl. III

Základní  cíle spolku

Základními cíli spolku jsou zejména:

 1. ochrana přírody a krajiny,
 2. ochrana životního prostředí, ochrana ovzduší,
 3. systematické vytváření podmínek pro trvale udržitelný a harmonický urbanistický vývoj území,
 4. ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek – vytváření tlaku proti narůstající hlučnosti a prašnosti životního prostředí,
 5. ochrana zeleně a zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích,
 6. dopravní obslužnost území Prahy 8
 7. péče o území MČ Praha 8, prosazování ekologických a krajinně estetických hledisek při schvalování nových stavebních projektů,
 8. podpora kvalitativního rozvoje území MČ Praha 8 v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, iniciace takových opatření, která mohou nejen udržovat, ale zejména zvyšovat kvalitu životního prostředí ve smyslu ekologickém, urbanistickém i sociálním,
 9. rozvoj občanské společnosti zejména posilováním struktur občanské společnosti a lokálních sociálních vazeb na regionální úrovni, s cílem kultivovat sousedské vztahy a utvrzovat pozitivní a občansky angažovaný vztah k danému místu.

Čl. IV

Formy činnosti spolku

1. Hlavním posláním spolku je ochrana přírody a krajiny a dále činnost zaměřená k ochraně přirozených i zákonných práv zájmů místních obyvatel.

2.  Hlavní formou dosahování cílů spolku je ochrana životního prostředí a krajiny na katastrálním území Střížkov – Praha 8 a poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí a ochrany zdraví osob, a to zejména:

 1. podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí,
 2. organizování petičních akcí, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů spolku,
 3. spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky,
 4. účast ve správních i jiných řízeních.

3. Ve své činnosti hodlá spolek aktivně spolupracovat se všemi stupni samosprávy a všemi orgány státní správy, hodlá být aktivním účastníkem všech řízení, která se dotýkají výše uvedených zájmů, nebo mohou ve výše vymezeném území ovlivnit kvalitu životního prostředí, popřípadě ovlivnit sociální klima místních obyvatel.

4. Spolek hodlá k dosažení těchto cílů využívat odborné kvalifikace místních obyvatel a dalších příznivců, dle potřeby spolupracovat s odbornými pracovišti, zadávat rešerše a odborné posudky a vyžadovat odborná vyjádření od státních i nestátních institucí.

5. Spolek si vyhrazuje právo informovat své členy a širší veřejnost o své činnosti způsobem, který v daném okamžiku uzná za nejvhodnější.

Čl. V

Členství ve spolku

1.  Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká přijetím člena z rozhodnutí všech členů výboru.

2.  Člen spolku má právo:

 1. volit výbor spolku a být do něj volen,
 2. účastnit se členské schůze,
 3. vyjadřovat se k činnosti spolku, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
 4. být informován o činnosti spolku a jeho orgánů,
 5. účastnit se činnosti spolku.

3.  Člen spolku má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli spolku, nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

4.  Členství ve spolku zaniká:

 1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku,
 2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
 3. úmrtím člena spolku,
 4. zánikem spolku.

Čl. VI

Orgány spolku  a jednání jménem spolku

1.  Orgány spolku jsou členská schůze a výbor spolku.

2.  Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka; je povinen ji též svolat, požádá-li o to písemně jedna třetina členů spolku, a to do jednoho měsíce od doručení této žádosti. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, je výbor spolku povinen svolat do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů. Na  návrh výboru lze uskutečnit členskou schůzi, včetně hlasování, korespondenčně prostřednictvím e-mailu nebo videokonference.

Členská schůze:

 1. projednává činnost spolku,
 2. rozhoduje hlasováním prostou většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné
 3. schvaluje změny stanov, a to nadpoloviční většinou všech členů spolku,
 4. odvolává a volí jednotlivé členy výboru spolku na jejich pětileté funkční období,
 5. schvaluje výroční zprávu spolku,
 6. schvaluje rozpočet spolku,
 7. vylučuje členy spolku,
 8. rozhoduje o zániku spolku, a to nadpoloviční většinou všech členů spolku; zároveň nadpoloviční většinou všech přítomných členů rozhodne o majetkovém vypořádání spolku v souladu s těmito stanovami,
 9. dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se polku.

3.  Výbor se skládá ze tří členů – předsedy, místopředsedy a člena výboru. Členové jsou voleni na členské schůzi na pětileté funkční období. Výbor spolku řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Výbor spolku sestavuje výroční zprávu spolku.

4.  Jménem spolku jedná předseda výboru a místopředseda výboru, a to každý z nich samostatně. Předseda výboru nebo místopředseda výboru mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Čl. VII

Hospodaření  spolku

1.  Příjmy spolku tvoří dobrovolné členské příspěvky, granty a dotace, dary a příjmy z případné neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

2.  Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti spolku.

3.  Návrh rozpočtu spolku připravuje jeho výbor a schvaluje členská schůze.

4.  Výbor spolku je za hospodaření spolku zodpovědný členské schůzi; o hospodaření spolku jí předkládá nejméně jedenkrát ročně zprávu.

Čl. VIII

Zánik spolku

1.  V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě určené členskou schůzí, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá neziskovou činností.

2.  Předseda výboru nebo místopředseda výboru oznámí zánik spolku do 7 dnů soudu, a to písemně s jeho úředně ověřeným podpisem (tj. legalizovanou listinou).

3.  K oznámení o zániku  spolku  připojí  předseda  výboru  nebo místopředseda  výboru  ověřenou kopii  zápisu z rozhodnutí členské schůze, kterým se spolek rozpouští.

Čl. IX

Společná  a závěrečná ustanovení

1. Ve všech oblastech, které nejsou těmito Stanovami upraveny, platí ustanovení obecně platných právních předpisů.

2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.

V Praze dne 9.6.2015