Různé informace

dohledané a získané materiály, které se týkají našeho problému

Dokumenty

Přesunout IPODEC. Je to reálné?
Prezentace zastupitele Městské části Praha 8 Matěje Fichtnera na veřejné debatě 30.10.2012

Odpověď MHMP na dopis p. Vančury
Odpověď MHMP na dopis p. Vančury ohledně zařazení pozemku v ÚP 12.5.2010

Dotaz p.Vančury na MHMP odd ÚP
Dotaz IPODECu ohledně začlenění nabízených ploch v územním plánu 29.4.2010

rada MČ Praha 8 pozemky
rada MČ Praha 8 - usnesení o pozemcích.RMC 261/2008

rada MČ 8 - usnesení pozemky
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Usn RMC 261/2008 ze dne 23.4.2008

stanovisko Mč8 k úz. plánu
stanovisko Mč8 ke konceptu územního plánu 26.11.2008

Odpady v Praze
informace ze serveru hl. města Prahy

Informace odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
O zjišťovacím řízení EIA k záměru rozšíření areálu IPODEC - od 1.3.2012 do 21.3.2012

Záměr rozšíření areálu IPODEC - ČISTÉ MĚSTO
Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Příloha EIA_P01 Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město
Osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí

Příloha EIA_P02 Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město
Stanovisko odboru výstavby Městské části Praha 8 k souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Příloha EIA_P03 Rozříení areálu IPODEC - Čisté město
Stanovisko odboru ochrany přírody MHMP k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

Příloha EIA_P04 Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město
Koordinační situace stavby - výkres

Příloha EIA_P05 Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město
Studie šíření hluku v denní době z rozšířené provozovny IPODEC v Bešťákově ulici, Praha 8

Příloha EIA_P06 Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město
Rozptylová studie

Příloha EIA_P07 Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město
Dendrologický průzkum

Příloha EIA_P08 Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město
Dopravní studie

Příloha EIA_P09 Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město
Architektonická studie

Příloha EIA_P10 Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město
Vsakování v průlezích

Postoje obyvatel sídliště Střížkov k úpravě přilehlých ploch
Prezentace výsledků šetření, které se uskutečnilo před veřejnou debatou se zastupiteli 30.10.2012